Our faith

Vi tror på Gud, den Allmäktige, Hans Son Jesus Kristus och den helige Ande. Vi tror att Bibeln är Guds ord och det är den enda grunden för vår tro. Syndernas förlåtelse, dopet och nattvarden är grundläggande delar av vår tro. Enligt Guds ord ska vi “bära frukt som hör till omvändelsen” efter att vi har fått syndernas förlåtelse. (Matt 3:8; Apg 26:20)

Jesus var en människa som vi

Vi tror att Jesus blev till genom den helige Ande, att han föddes av jungfru Maria och uppstod från de döda på den tredje dagen, som det står i Bibeln. Det står även i Bibeln att Jesus Kristus var en människa som vi, född av “Davids säd”.

I Hebreerbrevet 4:15 står det: “Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.” Insikten av att Jesus förnekade synden när han blev frestad, ger oss tro på fullständig seger över synden i våra egna liv.

(Läs mer om “Kristus uppenbarad i kött” här)

Jesus var en människa som vi

Vi tror att Jesus blev till genom den helige Ande, att han föddes av jungfru Maria och uppstod från de döda på den tredje dagen, som det står i Bibeln. Det står även i Bibeln att Jesus Kristus var en människa som vi, född av “Davids säd”.

I Hebreerbrevet 4:15 står det: “Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.” Insikten av att Jesus förnekade synden när han blev frestad, ger oss tro på fullständig seger över synden i våra egna liv.

(Läs mer om “Kristus uppenbarad i kött” här)

Seger över medveten synd

Jesus besegrade varje frestelse med kraft från den helige Ande. (Heb 4:15-16) Därför tror vi att även vi kan få kraft till att förneka oss själva och segra, när vi blir frestade att göra något som är fel i Guds ögon. (Rom 6:1-2) Vi tror på seger över all medveten synd, på andlig växt och utveckling i allt det som är gott, precis som det står i Bibeln.

(Läs mer om “seger över synd” här).

Helgelse

Bibeln talar om en väg att vandra som lärjungar i Jesu fotspår, efter att man har omvänt sig och fått syndernas förlåtelse. Detta är en väg i lydnad mot den helige Ande, som leder till förvandling och gudomlig natur. (2 Petr 1:4) Bibeln kallar denna process helgelse.

(Läs mer om “frälsning” här).

Församlingen – Kristi kropp

Vi tror att den andliga gemenskapen som skapas mellan dem som lever i ljuset och vägledningen av Guds ord är församlingen, även kallad Kristi kropp, med Kristus som huvud. Alla som lever sina liv “korsfäst med Kristus”, tillhör honom och är del av denna kropp, oavsett tid, plats, hudfärg, bakgrund, kultur eller tradition. (1 Kor 12:27, Ef 4:15-16)

Fastställda ordningar

Dop

Vi praktiserar trosdop, alltså vuxendop. Tro är “ett rent samvetes bekännelse till Gud”1 Petr 3:21.
Dopet tar inte bort synd, utan är ett vittnesbörd inför Gud och människor att vi vill leva ett nytt liv. Vi ingår en pakt, ett avtal, med Gud om att vi från och med nu ska upphöra med att leva efter egen vilja, och bara leva för honom och göra hans vilja.

Nattvarden (Herrens måltid)

Nattvarden är en samling där vi rannsakar oss själva och tänker på det stora frälsningsverket Jesus gjorde för oss, och verket som han vill göra i oss.
Nattvarden är också en bekännelse där vi bekänner att vi delar samma död som Jesus i vårt dagliga liv; döden öven synden som lever i vår mänskliga natur. Genom att dela ett bröd, vittnar vi om att vi alla är delar av samma kropp.

“Herren Jesus  […] tog ett bröd,  tackade Gud, bröt det och sade: ‘Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig.’ På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ‘Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.’ Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.” 1 Kor 11:23-26

“Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd.” 1 Kor 10:16-17.