Det andra korset: Att korsfästa den gamla människan och köttet med dess lustar och begär

Det andra korset är korset som Paulus skriver om i Rom 6:6 och Ef 4:22.

Efter att vi har omvänt oss och vänt oss bort från Satans makt till Gud, från mörker till ljus, och har fått förlåtelse för våra synder genom oförtjänt nåd, har grunden för ett nytt liv blivit lagd. Då måste den gamla människan, det gamla livet, upphöra. Detta må vi göra så fort vi har omvänt oss. Paulus skriver om att avlägga och korsfästa den gamla människan, och begrava den med Jesus i dopet. (Kol 2:11-12) Han skriver även om att korsfästa köttet med dess lustar och begär. Ett sådant beslut eller en sådan handling i tro är “beviset” på vi tillhör Kristus. (Gal 5:24)

Vi har en “gammal människa” vars ande, själ och kropp har tjänat synden. Den “gamla människan” håller med synden i sitt sinne, och tillåter dessa lustar att visa sig i tankar, ord och gärningar genom detta medvetna godkännande. (Ef 2:2-3) Vi måste korsfästa eller avlägga den gamla människan i trons ande. Det innebär att vi omvänder oss, avlägger de gamla tankarna som tjänade synden och får ett nytt sinnelag. (Ef 4:22-24)

Att den gamla människan är avlagd innebär inte att vi inte har synd i köttet, eller att vi inte längre dras och frestas av vårt eget begär. (Jak 1:14-15) Det betyder att vi inte längre lever efter dem. Detta är det nya sinnelaget. Vårt nya sinnelag tjänar inte längre synden utan svarar med ett rungande “nej!” när vi frestas. Detta är en kraftfull avgörelse i tron som sker i vårt sinne.

Med detta nya sinnelag kan vårt kött korsfästas med honom med alla dess lustar och begär. (Gal 5:24) Köttet är den del av vår syndakropp som vi är medvetna om. Vi kan naturligtvis inte korsfästa det som vi ännu inte har förstått är synd, men så fort vi får ljus om att något är synd måste vi korsfästa det. När dessa lustar och begär väller upp från vårt kött måste de korsfästas, aldrig släppas in i vårt hjärta och sinne, och lidas ut tills de dör. Det är ett inre lidande som uppstår för att vi inte ger vika för kraven från våra egna syndiga lustar och begär. När de ständigt blir förnekade intill döden, dör dessa lustar till sist ut, så att vi inte längre ens frestas av dem.

Vårt sinne, vårt medvetande, som förut befann sig i de onda gärningarna, läggs under Guds vilja genom tro. Vi ska räkna oss som döda för synden, men levande för Gud. (Rom 6:11) När en människa medvetet syndar, kommer synden från den gamla människan. När den gamla människan avläggs blir det därför fullständig seger över medveten synd så långt vi har ljus – våra kroppar är inte längre syndens tjänare. “Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet.” Rom 8:12. De onda tendenserna i vårt kött ska inte längre härska över oss.

Detta kors är för alla oss som har syndat och har syndiga vanor, men som har omvänt oss och bestämt oss för att börja ett nytt liv.

1

Budskapet om korset – Introduktion

Korset nämns många platser i Bibeln, men mest betydande i Paulus brev. Långt innan Jesus blev korsfäst på Golgata förmanade han oss till att ta upp vårt kors varje dag och följa honom, något som är ett villkor för att vara lärjunge. […]

Läs mer
2

Vad är “korset”?

I Bibeln står det faktisk om tre olika kors.

Läs mer
3

Det första korset: Korset på Golgata

Detta kors leder till syndernas förlåtelse.

Läs mer
4

Det andra korset: Att korsfästa den gamla människan och köttet med dess lustar och begär

Denna “korsfästelse” måste förverkligas om man vill bli en lärjunge.

Läs mer
5

Det tredje korset: Ta upp vårt kors varje dag som lärjungar

Jesu förmaning innebär en djup frälsning. Genom detta kors kan hela vår inre människa förvandlas efter Kristi bild.

Läs mer
6

Vad är resultatet av att ta upp vårt kors?

En strålande framtid i kunskapen om Kristus.

Läs mer