Vad säger Bibeln om vedermödan?

En sammanfattning av den sista tidens händelser, även känt som “vedermödan.”

13 min ·

I Bibeln kan vi läsa om vedermödan, en tid före tusenårsriket full av svårigheter och elände som aldrig tidigare har setts maken till på jorden.

Denna hemska period är precis vid tidens slut. Satan vet att hans tid håller på att rinna ut och gör vad han kan för att förfölja Guds folk och vilseleda så många som möjligt. Hans tjänare, Antikrist, försöker göra sig av med Gud helt och hållet, men Gud är fortfarande allsmäktig och nu har tiden kommit för hans dom. Till och med under denna hemska tid ger Gud människorna nådetid för omvändelse och frälsning.

Ordet vedermödan kan orsaka förvirring då det inte alltid är så tydligt vilka händelser som folk syftar på. I denna artikel menar vi hela tidsperioden från den sista tidens början och ända fram till tusenårsriket.

Man kan se på händelseförloppet i Uppenbarelseboken 3-19 att vedermödan består av tre faser.
Den första fasen markeras av att de sju sigillen bryts i himlen och kulminerar i uppryckandet av Kristi brud till himlen och att skökan kastas av vilddjurets rygg.

Den andra fasen markeras av att de blåser i de sju basunerna. Detta är en period då vilddjuret strider mot den "andra skörden", de som inte var med i uppryckandet, men som nu väljer att tjäna Gud. Denna fas avslutas med skördandet av den andra skörden upp till himlen och utkastningen av Satan från himlen och ner på jorden.

Den tredje fasen består av Guds vrede mot Satan, vilddjuret och Antikrist med deras anhängare. Det markeras av uttömningen av sju vredesskålar över jorden. Efter detta återvänder Jesus till jorden med sina heliga som avslutning på vedermödan och inledningen av tusenårsriket som består av tusen år av fred.

Skökan, vilddjuret och Antikrist

Under hela vedermödan finns det tre andemakter som tjänar Satan och strider mot Guds tjänare. Dessa är skökan, vilddjuret och Antikrist. Alla tre av dessa andemakter härstammar från vår nuvarande tid.

Skökan, även kallad Babylon, utnyttjar religion och är anden för den falska kristendomen och den falska läran som predikas i världen. Det är en "kommersialisering" av kristendomen. Skökan försöker att förena Guds ord med tidsandan för att ge folk det de vill ha. Hon är en så kallad "sköka", eftersom hon försöker vara två herrar till lags.

Uppenbarelsen talar om "vilddjuret"; en allians av världsledare och nationer som hädar mot Gud. Denna ande använder jordisk makt för att nå sitt mål. Vilddjuret krigar mot de heliga och besegrar dem under den andra fasen av vedermödan. (Upp 13:7) Vi kan se starten av denna utveckling redan i dagens regeringar som vänder sig bort från Guds lagar och hånar kristendomen, om inte i ord så i handling. Det blir mindre och mindre accepterat att vara en kristen som faktiskt lever efter Guds lagar. När vilddjuret får all makt efter uppryckandet kommer han öppet att fördöma kristendomen och förfölja alla som följer Gud.

Strax efter uppresningen av det första vilddjuret kommer ett annat vilddjur att få makten. I Uppenbarelseboken 13:11 beskrivs han både som ett lamm och en drake. Det andra vilddjuret är Antikrist. Antikrists huvudmål är att få så många som möjligt att böja sig och dyrka det första vilddjuret och alla som vägrar blir dödade. Antikrist är en människa, men Antikrists ande och vilddjuret har redan varit aktiva på jorden sedan apostlarnas dagar ända fram till idag. (1 Joh 4:3) De ökar i kraft mer och mer, men de kan inte ta över helt och hållet förrän efter uppryckandet. (2 Tess 2:1-11)
 Läs mer om Antikrist här.

De sju sigillen

I uppenbarelseboken 5 kan vi läsa om en bokrulle som är förseglad med sju sigill. När Kristus öppnar dessa sigill inleds vedermödan. Varje sigill motsvarar en specifik händelse under vedermödan.

I uppenbarelseboken 6:1-8 kan vi läsa att de fyra första sigillen släpper lös fyra ryttare för att erövra och sprida krig, svält och död. Detta är ganska likt det Jesus säger i Matt 24:6-8.
Efter att dessa andemakter har släppts lös bryts det femte sigillet och många kristna dödas som martyrer för sin tro. (Upp 6:9-11, Matt 24:9)

Det är tydligt att världen aldrig har sjunkit djupare. Människorna styrs av hat och stolthet. Kristna förföljs och dödas för sin tro, laglöshet råder och falska kristna (messias) och falska profeter träder fram. (Matt 24:10-28)

Det sjätte sigillet förorsakar jordbävningar och kosmiska störningar. Solen och stjärnorna förmörkas och månen blir som blod. (Upp 6:12-17 och Matt 24:29)
Efter detta kan vi läsa i Matteus 24:30 att Människosonen kommer ned från himlen och alla jordens folk jämrar sig. Jesus kommer på moln för att hämta sin brud. Detta är känt som uppryckandet, men det är inte då Jesus återvänder till jorden, så detta är inte samma sak som Jesus återkomst. Det sker senare efter att Guds vrede har blivit utöst över jorden.

När bruden är uppryckt kommer vilddjuret att kasta av sig skökan från sin rygg. (Upp 17:16) Vilddjuret vill inte längre lyssna på någon form av kristendom, inte ens falsk kristendom, eller någon form av religion.

Läs mer om uppryckandet här.

Det sjunde och sista sigillet kommer sedan att brytas. I Uppenbarelseboken 8:2 kan vi se att sju änglar får sju basuner och i vers 6 förbereder de sig att blåsa i dem.

Detta är slutet på vedermödan som beskrivs av Jesus i Matteusevangeliet och som leder fram till uppryckandet. Profetian i Uppenbarelseboken talar emellertid om fler händelser som äger rum efter uppryckandet och som är en betydande upptrappning av vedermödan.

De sju basunerna

De sju änglarna, som tidigare nämndes i förbindelse med brytandet av det sjunde sigillet i Uppenbarelseboken 8:6, fick sju basuner. Varje basun orsakar en ny våg katastrofer över jorden. Denna fas av den sista tiden är Guds dom över jorden, men Guds vrede innehåller fortfarande nåd, så att de som inte kom med i uppryckandet kan vända sig till Gud och benådas. Dessa tillhör inte den första skörden, Kristi brud, utan får möjligheten att omvända sig och offra sig som martyrer för sin tro. Dessa är den "andra skörden" av Guds skörd.

Efter uppryckandet av bruden finns det inte längre något som hindrar vilddjuret och Antikrist från att ta all makt. Antikrists ande som har varit aktiv ända sedan apostlarnas tid (1 Joh 4:3) tar slutligen fysisk form och Antikrist, den laglöse, kommer att regera hela världen och förfölja dem som har lämnats kvar och som fortfarande tjänar Gud. (2 Tess 2:1-12)

Han kommer att försöka tvinga alla att ta på sig vilddjurets märke (Upp 13-16-17) som visar att bäraren har förkastat Gud och nu dyrkar vilddjuret. Utan detta märke kan ingen köpa eller sälja något.

De fyra första basunerna förintar alla träd och allt gräs, en tredjedel av havet, en tredjedel av havsdjuren samt en tredjedel av alla skepp. En tredjedel av sötvattnet på jorden blir giftigt och bittert och en tredjedel av solen, stjärnorna och månen förmörkas. (Upp 8:7-13)

Den femte basunen släpper lös outhärdliga gräshoppor från avgrundens brunn för att plåga människorna. (Upp 9:1-12) De leds av avgrundens ängel som kallas Abaddon eller Apollyon. (Upp 9:11)

Vid ljudet av den sjätte basunen släpptes fyra änglar lös för att gå över jorden och döda en tredjedel av människorna med eld, rök och svavel. Detta är Guds sista chans till människorna att komma till himlen innan han tömmer ut sin vrede och dom över jorden. Olyckligtvis står det vidare att resten av människorna ändå inte omvänder sig från sin synd, vilket betyder att de hade ytterligare en chans att göra det! (Upp 9:13-21) Gud sänder även två vittnen till jorden för att profetera. De kommer att dödas för sitt vittnesbörd och sedan återupplivas av Gud och tas upp till himlen.  (Upp 11:1-14)

Sedan ljuder den sjunde basunen och starka röster i himlen ropar "Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evigheter!" (Upp 11:15) IDet är tydligt nu att alla som har accepterat Jesus som sin Herre och Frälsare är i himlen. Detta inkluderar Kristi brud, martyrerna och hjältarna i Det gamla testamentet. Alla Guds olika tjänare är nu borta från jorden och samlade i himlen.

Nästa kapitel i Uppenbarelseboken beskriver ett krig i himlen. Mikael och änglarna kastar ut Satan och hans änglar ut ur himlen och ner på jorden, en gång för alla. (Upp 12:7-9)

De sju vredesskålarna

Nu som Gud har samlat alla sina tjänare från jorden och placerat dem i himlen finns det ingen plats för Satan och hans onda anhängare längre. De förvisas från jorden med alla de syndare som, gång på gång, vägrade omvända sig.  Nu kan Gud tömma ut sin vrede och dom över jorden mot vilddjuret och alla de som har dyrkat vilddjuret.

Sju änglar får sju skålar av vrede som var och en innehåller en plåga för jorden. Den första skålen gav alla som hade vilddjurets märke onda, svåra bölder. (16:2) Den andra och den tredje skålen förvandlar haven och vattendragen till blod. (Upp 16:3-4) Den fjärde skålen ger solen makt att bränna människorna (Upp 16:8-9 och den femte skålen lägger världen i mörker och smärta. (Upp 16:10) Det står skrivet i Uppenbarelseboken 16:11 "Men de omvände sig inte från sina gärningar."

Den sjätte skålen torkar ut floden Eufrat och vilddjuret börjar samla sin armé tillsammans med Antikrist i Israel, på platsen som kallas Harmageddon, för att förbereda krig mot Gud och hans folk, judarna i Israel. (Upp 16:12-16, Hes 38 och 39) De startar ett krig mot Israel och ser även ut att vinna det. (Mika 4:11) Jerusalem och judarna ligger under en enorm press då Antikrist och hans arméer verkar gå mot seger.

Då är måttet rågat och tiden inne för den sjunde skålen som även innebär avslutningen på vedermödan. En stark röst ropar ut från himlen,"Det har skett" (Upp 16:17) Den kraftigaste jordbävningen i världshistorien inträffar och får städer att falla och öar och berg att försvinna. Stort hagel faller ner på människorna som hädar mot Gud. (16:17-21)

Nu har Guds vrede drabbat jorden. Det är nu dags för Kristus att komma ned från himlen ridandes på en vit häst med himlens härskaror bakom sig. Vilddjurets armé och Antikrist har inte en chans mot honom. De besegras en gång för alla och han räddar judarna som befann sig i stor nöd. Då öppnas deras ögon så att de inser att den lovade Messias var Jesus Kristus som de korsfäste och omvänder sig. (Sakarja 12:8-11) Antikrist och vilddjuret kastas levande i den brinnande eldsjön och Satan tillfångatas för ettusen år. (Upp 20:1-3)

Detta är inledningen på tusenårsriket, ett fredsrike som varar i ettusen år.

Guds barmhärtighet

Vi kan se på varje fas under den sista tiden att Gud ger nya möjligheter för människorna att omvända sig till honom, men att härligheten och belöningen varierar kraftigt. Hur dum och stolt är man inte om man ignorerar Guds nåd när den ges för att sedan lida sig igenom vedermödan och försöka slinka in i himlen precis innan slutet?

"Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag." (2 Kor 6:1-2)

Gud har gett oss denna nådens tid nu så att vi kan bli en del av Kristi brud, den första skörden, som får den största belöningen i himlen! Tänk på det: bruden skonas inte bara från de hemska händelserna när Guds vredesskålar töms, hon får dessutom den största belöningen i himlen! En evighet med vid sidan av Jesus, hennes Herre och Frälsare! Svarar du på Guds kallelse i ditt hjärta? Förbereder du dig själv för att bli Jesus brud? Utnyttjar du tiden eller är Guds nåd förgäves? Nu är nådens tid. Det är nu Gud kan och vill hjälpa dig!

 

Författare
AktivKristendom
Kategorier

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.
Läs mer om AktivKristendom
Följ oss
Exklusivt innehåll
Laddar
Kopiering av material från Brunstad Christian Churchs webbsida för bruk på annan plats är inte tillåtet utan avtal.