Om oss
Vår tro
Om Brunstad Christian Church
Stöttepelare i församlingen

Om oss

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.

Vad vi tror

Vår tro på Guds ord formar oss till den vi är och vad vi tror på. Skriften är inte tvetydig när den säger att ett normalt kristet liv bör vara ett liv i seger över synden, och det tror vi på. Det är fullt möjligt i kraft av den helige Ande. Bara läs vad Paulus skriver i Romarbrevet: “Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen, utan under nåden. Hur är det alltså?  Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen, utan under nåden? Naturligtvis inte!” Rom 6:14-15

Att leva ett segrande liv är med andra ord fullt möjligt, vilket gör ett liv i synd helt onödigt! Vi kan bli äkta Jesu Kristi lärjungar, som uppfyller villkoren han har gett, och följa honom på den nya och levande vägen till evigt liv. Är detta sant?  Tusentals människor bland oss kan svara med ett rungande “JA!”. De inte bara tror på det, utan upplever det även personligen med hjälp av den helige Ande.

Vår tro

Vår tro

Vi tror på Gud, den Allmäktige, Hans Son Jesus Kristus och den helige Ande. Vi tror att Bibeln är Guds ord och det är den enda grunden för vår tro. Syndernas förlåtelse, dopet och nattvarden är grundläggande delar av vår tro. Enligt Guds ord ska vi “bära frukt som hör till omvändelsen” efter att vi har fått syndernas förlåtelse. (Matt 3:8; Apg 26:20)

Jesus var en människa som vi

Vi tror att Jesus blev till genom den helige Ande, att han föddes av jungfru Maria och uppstod från de döda på den tredje dagen, som det står i Bibeln. Det står även i Bibeln att Jesus Kristus var en människa som vi, född av “Davids säd”.

I Hebreerbrevet 4:15 står det: “Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.” Insikten av att Jesus förnekade synden när han blev frestad, ger oss tro på fullständig seger över synden i våra egna liv.

Jesus var en människa som vi

Vi tror att Jesus blev till genom den helige Ande, att han föddes av jungfru Maria och uppstod från de döda på den tredje dagen, som det står i Bibeln. Det står även i Bibeln att Jesus Kristus var en människa som vi, född av “Davids säd”.

I Hebreerbrevet 4:15 står det: “Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.” Insikten av att Jesus förnekade synden när han blev frestad, ger oss tro på fullständig seger över synden i våra egna liv.

Seger över medveten synd

Jesus besegrade varje frestelse med kraft från den helige Ande. (Heb 4:15-16) Därför tror vi att även vi kan få kraft till att förneka oss själva och segra, när vi blir frestade att göra något som är fel i Guds ögon. (Rom 6:1-2) Vi tror på seger över all medveten synd, på andlig växt och utveckling i allt det som är gott, precis som det står i Bibeln.

Helgelse

Bibeln talar om en väg att vandra som lärjungar i Jesu fotspår, efter att man har omvänt sig och fått syndernas förlåtelse. Detta är en väg i lydnad mot den helige Ande, som leder till förvandling och gudomlig natur. (2 Petr 1:4) Bibeln kallar denna process helgelse.

Församlingen – Kristi kropp

Vi tror att den andliga gemenskapen som skapas mellan dem som lever i ljuset och vägledningen av Guds ord är församlingen, även kallad Kristi kropp, med Kristus som huvud. Alla som lever sina liv “korsfäst med Kristus”, tillhör honom och är del av denna kropp, oavsett tid, plats, hudfärg, bakgrund, kultur eller tradition. (1 Kor 12:27, Ef 4:15-16)

Fastställda ordningar

Dop

Vi praktiserar trosdop, alltså vuxendop. Tro är “ett rent samvetes bekännelse till Gud”1 Petr 3:21.
Dopet tar inte bort synd, utan är ett vittnesbörd inför Gud och människor att vi vill leva ett nytt liv. Vi ingår en pakt, ett avtal, med Gud om att vi från och med nu ska upphöra med att leva efter egen vilja, och bara leva för honom och göra hans vilja.

Nattvarden (Herrens måltid)

Nattvarden är en samling där vi rannsakar oss själva och tänker på det stora frälsningsverket Jesus gjorde för oss, och verket som han vill göra i oss.
Nattvarden är också en bekännelse där vi bekänner att vi delar samma död som Jesus i vårt dagliga liv; döden öven synden som lever i vår mänskliga natur. Genom att dela ett bröd, vittnar vi om att vi alla är delar av samma kropp.

“Herren Jesus  […] tog ett bröd,  tackade Gud, bröt det och sade: ‘Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig.’ På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ‘Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.’ Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.” 1 Kor 11:23-26

“Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd.” 1 Kor 10:16-17.

Om Brunstad Christian Church

Besök den officiella hemsidan bcc.no för mer information om Brunstad Christian Church.

Begynnelsen

Johan Oscar Smith föddes i Norge år 1871, och anses vara grundaren av Brunstad Christian Church. Efter att noggrant ha studerat Bibeln, blev det allt tydligare för honom att de första kristna drevs av kärlek till Kristus och tro på ett liv i förvandling. Detta inspirerade Johan Oscar Smith till att, 2000 år efter Kristi död, hänge sig i samma tro som fanns i begynnelsen.

26 år gammal gav Johan O. Smith hela sitt liv till Gud. Han var inte sen att tala med folk om de uppenbarelser han allt oftare fick av Gud. Smith kände ett djupt behov av att dela med andra, det Gud lärde honom. Hans ansträngningar gav inte omedelbara resultat i Norges religiösa kretsar på den tiden. Det fanns många andra mer karismatiska och populära predikanter, som samlade till sig mycket större folkmängder än vad läran om Kristus uppenbarad i kött gjorde. Smith var inte intresserad av att hålla tillbaka sanningen eller underhålla folk, för att öka folks intresse för honom. “Gud önskar människor som är villiga att leva endast för honom. Det finns redan många av de som lever inför människor”, skrev han till sin bror 29 april, 1909.

År 1910 delade mellan 50 och 60 personer i östra och södra Norge samma tro med honom.  Detta var starten av Brunstad Christian Church. Genom Johan O. Smiths resor inom marinen fick hans lära fäste i många städer längs den norska kusten. I dag finns det församlingar på cirka 20 platser i Norge.

Globalt

Under 1930-talet etablerades det församlingar i både Danmark och Sverige. 1950 hade budskapet spridits till de flesta länder i Europa. I mitten av 1960-talet hade det etablerats församlingar i både Kanada och USA.
Under 1970-talet växte församlingar upp i Latinamerika, Asien och Australien, och under 80-talet var det Afrikas tur att ta emot budskapet.

Redan på 1970-talet hade församlingen god kontakt med underground-kristna i Östeuropa, men på grund av omständigheterna på den tiden, blev missionsresor dit svåra att realisera. Efter kommunismens fall i början av 90-talet blomstrade missionsarbetet i Östeuropa upp, vilket ledde till att församlingen slog rot i många länder i det området. I dag finns församlingen i över 65 länder världen över.

Personlig kontakt med huvudet

“Jag har inte samlat människor runt min egen person, men till Kristus, församlingens huvud”, sa Johan O. Smith på hans 70-års fest, och det gäller som ett unikt särdrag i Brunstad Christian Church än i dag. Smith insåg tidigt att man inte garanteras frälsning bara genom att tillhöra en religiös organisation. Därför undervisade han, med Bibeln som grund, att församlingen är Kristi kropp och att alla medlemmar måste ha en personlig kontakt med huvudet – Jesus Kristus – för att frälsas. När varje individ har en personlig kontakt med huvudet, får de också gemenskap med varandra. Våra ledare har aldrig försökt att bygga upp något runt sig själva under alla dessa år. Det är Gud som har gjort att församlingen har vuxit.

Stöttepelare i församlingen