20 bibelverser som svärd mot orena tankar

20 bibelverser som svärd mot orena tankar

Guds ord är ett viktigt vapen som vi behöver för att försäkra oss seger över alla synder som vi avslöjar i vårt kött.

Vi blir alla oförnekligen frestade till orena tankar, och sannorlikt oftare än bara ibland. Orenheten som jag talar om är ett begär efter något utanför det som Gud har välsignat, som är ett förhållande mellan man och kvinna i äktenskapet (Hebr 13:4). Om man inte är gift, är det tydligt att alla sådana tankar är orenhet. Och om man är gift, så är alla tankar utanför äktenskapet orenhet. Så många människor är helt bundna av dessa lustar och begär; det är något som har ett stramt grepp om dem. Det betyder emellertid inte att vi alltid måste ha det så! Precis som med alla andra begär och lustar, måste vi kämpa mot dem för att befrias från dem.

Det härliga är att vi kan bli helt fria! Inte så att vår naturliga attraktion mot andra förintas totalt, men så att vi inte är slavar av orenhet, varken i tankar eller handling. Det är lätt hänt att tänka att vi gör det bra, så länge vi avstår från sexuell orenhet. Det är också lätt hänt att anta att vi inte kan styra vårt tankeliv. Guds ord visar oss emellertid att bägaren måste rensas invändigt precis som utvändigt (Matt 23:26). Det står också att vi måste fånga varenda tanke (2 Kor 10:5). Det betyder att det är vi som ska styra våra tankar, inte tvärtom. Det är helt möjligt, och friheten när vi befrias från det är fridfull och lycklig.

Här följer ett urval av kraftfulla bibelverser som kan användas som ett vapen när vi frestas till orena tankar. All synd och orenhet måste fly när de konfronteras med svärdet som är Guds ord. Börja därför kämpa i dag, och använd dessa vapen för att segra. Lycka till! Det är fullt möjligt, genom tro och uthållighet.

1 Mos 39:9

"Här i huset har han inte större makt än jag, och ingenting annat än dig har han förbehållit sig eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?" 

Job 31:1

"Jag slöt ett förbund med mina ögon: att aldrig se på en ung kvinna."

Matt 5:27-29

"Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna."

Luk 9:23

"Sedan sade han till alla: ‘Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.'"

Luk 22:42

"Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din."

Rom 6:1-2

Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den?"

Rom 6:12-14

"Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten,  utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden."

Rom 8:12-13

Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva."

1 Kor 6:18-19

"Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?"

2 Kor 7:1

"Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse."

2 Kor 10:4-5

"De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus."

Kol 3:2

"Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden."

Kol 3:5

"Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan."

1 Tess 4:3

"Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt […]."

2 Tim 2:22

"Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta."

Hebr 4:15-16

"Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid."

Jak 1:12

"Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom."

1 Petr 4:1-2

"Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja."

1 Petr 5:8-9

"Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden." 

1 Joh 3:2-3

"Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren."

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.