31 bibelverser om ett av de viktigaste teman i Bibeln

31 bibelverser om ett av de viktigaste teman i Bibeln

Kan du gissa vad detta tema handlar om? En ledtråd: Endast de som är sådana får nåd …

Ödmjukhet är ett av de mest centrala teman i Bibeln. Detta urval av bibelverser om ödmjukhet bidrar till att visa oss varför Gud värdesätter denna ödmjukhet så högt.

Varför är ödmjukhet så viktigt?

Utan ödmjukhet, utan att vi frivilligt väljer att underkasta oss Guds vilja, kan han inte utföra det verk han önskari oss. Det finns så många bibelverser om ödmjukhet, eftersom det är en avgörande faktor för att vi ska formasefter Sonens bild (Rom 8:29). Det är naturligtvis målet för en äkta lärjunge, och vi är helt beroende av hjälp och nåd från Gud för att det ska inträffa. Hur får vi denna hjälp och nåd?

"Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd." Jak 4:6.

"Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg." Ps 25:9.

"Han sade till mig: "Frukta inte, Daniel,  ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull." Dan 10:12.

"[…] men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig." 2 Kor 12:9.

Jesu förebild för ödmjukhet

Den största förebilden vi har för innebörden av att ödmjuka sig, är vår föregångare och frälsare, Jesus själv. Här följer några bibelverser som visar Jesu stora ödmjukhet och hur vi kan följa honom.

"Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset." Fil 2:5-8.

"Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig." Joh 5:30.

"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." Matt 11:28-30.

"[…] Men ske inte min vilja utan din." Luk 22:42.

"[…] utan den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara allas slav. Ty Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." Mark 10:43-45.

Farorna med högmod

Motsatsen till ödmjukhet är högmod. Att anse sig själv större eller viktigare än Guds vilja och syfte. Det är inte alltid lika uppenbart – högmod kan till exempel vara brist på tro, där jag litar på mina egna känslor och förnuft mer än Guds ord, löfte och kraft. Högmod strider mot Kristi sinne, som är ödmjukhet, och Gud står emot de stolta. Högmod, eller stolthet, är roten till många svårigheter och mycket elände:

"Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont." Jak 3:16.

"Du frälsar ett betryckt folk, men dina ögon är emot de stolta, du ödmjukar dem." 2 Sam 22:28.

"När högfärd kommer, följer förakt, men hos de ödmjuka är vishet." Ordspr 11:2.

"Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet." 1 Joh 2:16-17.

"Tala inte så högmodigt, låt inte fräcka ord komma från er mun. Ty Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägs gärningarna." 1 Sam 2:3.

Ödmjukhet mot andra människor

Dessa bibelverser visar att ödmjukhet i mina relationer till andra människor återspeglas i mina tankar, ord, handlingar och inställning:

"Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras." Fil 2:3-4.

"Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en." Rom 12:3.

"Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka." Rom 12:16.

"Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd." 1 Petr 5:5.

"Jesus satte sig ner, kallade på de tolv och sade till dem: "Om någon vill vara den förste skall han vara den siste av alla och allas tjänare." Mark 9:35.

Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner." Joh 15:13.

Ödmjukhet har stor belöning i himmelriket

Att vara ödmjuk betyder att jag alltid befinner mig i Guds vilja, och dessa bibelverser visar att ödmjukhet leder till stor välsignelse:

"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket." Matt 5:3.

"Ty Herren gläds över sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning." Ps 149:4.

"Lön för ödmjukhet och Herrens fruktan, är rikedom, ära och liv." Ordspr 22:4.

"Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd." Luk 14:11.

"Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne." 1 Petr 5:6.

"De ödmjuka skall få allt större glädje i Herren, de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige." Jes 29:19.

"Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket." Matt 18:4.

Andra bibelverser som visar Guds syn på ödmjukhet

"Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?"  Mika 6:8.

"Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord." Jes 66:2.

"En människas högmod leder till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära." Ordspr 29:23.

"Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er." Jak 4:10.

Detta är självklart bara ett urval, och det finns många fler bibelverser om ödmjukhet. Vi finner livets väg om vi tänker på dessa verser om ödmjukhet och lyder dem.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.