Abort – ett kristet perspektiv

Abort – ett kristet perspektiv

Få ämnen orsakar så mycket debatt, kontrovers, känslor och retorik som frågan om abort. Som kristna bör vi basera vårt liv och vår tro på Guds ord.

Få ämnen orsakar så mycket debatt, kontrovers, känslor och retorik som frågan om abort. Den har varit föremål för ett oräkneligt antal artiklar, böcker, tal och demonstrationer. För många av frågorna verkar det inte finnas några konkreta svar, varken vetenskapligt eller etiskt.

En av de stora frågorna är: “När börjar egentligen livet?”. En annan är: ”Hur börjar livet?”

Varje individ är ett distinkt väsen, separerat från båda föräldrarna, från det ögonblicket befruktningen sker. Det finns många debatter om när den här individen faktiskt kan räknas som ett eget liv – är det vid befruktningen, när hjärtat börjar slå eller någon annan gång?

Gud har känt allt liv sedan evighet

Som kristna bör vi basera vårt liv och vår tro på Guds ord. Även om ingen vetenskapligt kan bevisa när livet uppstod, så vet vi genom Bibeln att Gud skapade alla ting och att han är upphovet till allt liv. När Gud skapade den första människan, Adam, blev han inte levande innan Gud ”(…) blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.” (Första Moseboken 2:7). På samma sätt är det inte en speciell kemisk kombination som gör ett foster levande, men livsanden som Gud blåser in i dess näsa, och ingen kan veta exakt när det sker.

Gud inte bara känner till varje individ innan de existerar, men han har till och med en färdig plan för varenda ett av dessa liv

Liv är heligt, rent och okränkbart och vi bör respektera det såsom vi respekterar Gud, livets givare. I hela Bibeln framgår det klart och tydligt att Gud känner alla ting, alltså det som ska komma, och har känt det sedan evighet. Därför har han även alltid känt varje enskild person, varje liv, till och med innan befruktningen.

Detta beskrivs tydligt i Psaltaren: ”Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.” (Psaltaren 139:13-16).

”Logiska” motiv för abort

Likväl väljer många människor att avbryta en graviditet av en mängd olika skäl. Fastän abort har praktiserats i alla kulturer och till alla tider så gör medicinska framsteg och förändrade sociala normer i det moderna samhället att det har blivit en mer tillgänglig och ”accepterad” valmöjlighet idag än det har varit för många tidigare generationer. ”Logiska”, eller det en del skulle mena var ”själviska”, skäl är ofta huvudmotiv bakom aborten: det är inte den rätta tidpunkten, föräldrarna räknar ut att de inte har råd med ett barn till, graviditeten är socialt oacceptabel etc. Det är emellertid inte upp till oss att utsläcka liv, och i Guds ord står det tydligt: ”Du skall inte mörda.” (Första Moseboken 20:13). Att för nämnda orsaker ”avbryta” ett liv under utveckling är lika mycket en synd mot Gud som mot det ofödda livet.

Det är ingen liten sak att behöva stå till svars inför Gud för att man har tagit ett liv som han har skapat

Det är ingen liten sak att behöva stå till svars inför Gud för att man har tagit ett liv som han har skapat. Det ger sorg och smärta att överträda Guds lag och många upplever en djup psykologisk och andlig stress efter att de gått genom, utfört eller pressat någon till att ta abort. Sann förlåtelse och läkedom kan bara fås genom att man söker Gud, som är livets Herre. Han är en barmhärtig och kärleksfull Gud och ger frid till dem som söker honom av ett uppriktigt hjärta.

Gud gör inte skillnad

Vetenskapen har gjort det möjligt att på ett tidigt stadium upptäcka många olika handikapp och ”defekter” i ett foster under utveckling. Några argumenterar med att ett foster med ett klart handikapp aldrig kan få ett fullvärdigt liv och att det mest barmhärtiga och förnuftiga man kan göra är att avbryta graviditeten. Bibeln lär oss att människan är skapad till Guds avbild och att han har skapad varje individ enligt sin gudomliga plan. Det är inte upp till andra människor att bestämma vem som ska leva och vem som ska dö. Gud gör inte skillnad på folk, och det inkluderar de svaga, underpriviligerade och även de ofödda. Han är likafullt deras Skapare. Att terminera ett ofött liv för att det inte är ”perfekt” är detsamma som att ta på sig Guds roll – och vem har väl fått myndighet till det?

“Har inte han som skapade mig i moderlivet skapat också dem?
Är det inte en enda som har berett oss i modersskötet?” (Job 31:15).

Gud gör inte skillnad på folk, inkluderat de svaga, underpriviligerade och de ofödda. Han är likafullt deras Skapare

”Ve den som säger till en far: "Vad avlar du?" och till en kvinna: "Vad föder du fram?" Så säger HERREN, Israels Helige, som också är hans Skapare: Fråga mig om det som skall komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den.” (Jesaja 45:10-12).

Ett beslut som fattas tillsammans med Gud

En del situationer är inte alls entydiga och inte alla aborter genomförs på grund av ”själviska” skäl. Här är det helt nödvändigt att man har en personlig förbindelse med Gud. Det betyder att man är i fullständig harmoni med Guds vilja och hans befallningar, och med det som grundlag tar ansvar för sitt eget val. Allt som görs, måste göras i tro, tro på och lydnad mot Gud den Allsmäktige, han som ger och tar liv, den rättfärdige Domaren, som har en ofattbar kärlek och omsorg för varje enskild individ och som har en gudomlig plan för varje liv – för modern, det ofödda barnet och alla andra involverade. Vilket som helst beslut som fattas tillsammans med Gud är en sak mellan dem det gäller och Gud, och här kan inte andra döma.

Kristendom baserar sig på tron på den Allsmäktige Gud och hans skapande kraft, både i det naturliga och i det andliga. Bibeln, som är Guds ord, är själva grundvalen för hur vi lever våra liv. Vi sätter vår tillit till Gud, den Allsmäktige Skaparen, som vet allting, även om de liv som inte har fötts ännu. Vi som är hans skapelser är kallade att leva inför honom i vördnad och djup respekt, i orubblig tro på hans gränslösa kärlek, godhet och visdom. Varje beslut som tas med Gud ger vila och frid. Vi tror att många liv kunde sparats om man hade sökt Gud innan dessa beslut blev tagna.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.