Bekymmer är bortkastad tid!

Bekymmer är bortkastad tid!

“Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?” Matteus 6:27.

3 min ·

Jesus undervisar med stor övertygelse i Bergspredikan om hur förkastligt och dumt det är att oroa sig.

Han inleder sitt tal om bekymmer med dessa ord: "Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?" Matt 6:25.

Folk bekymrar sig, inte bara för materiella saker, utan även för vad andra anser om dem och generellt för vad framtiden kommer att föra med sig. När vi emellertid är i trons Ande, blir det som är obehagligt för köttet till fördelar för oss. När vi lider i köttet i dessa förhållanden leder det till gudomlig natur.

Omsorg för det invändiga livet

Oro är ett enormt bedrägeri av Satan, eftersom det fyller ens tankar och leder ofta ut i stor vantro. Oroliga tankar har en kvävande effekt. Det kväver det inre livet med Gud. Jesus säger: "Är inte livet mer än maten?" Här tänker han på det inre livet med Gud. Vi måste vårda detta liv, och låta det få näring av trons ord så att det inte dör ut. Det är emellertid lätt att tänka "Det och det måste jag ha!" Genom att tänka på det sättet har jag omsorg för att den yttre människan ska ha det bra.

Jesus säger däremot att man ska ha omsorg för sitt förhållande till Gud och aldrig låta sin omsorg gå över till att bekymra sig för det materiella. När vi fokuserar på det väsentliga, det liv som Fadern gav oss, befrias vi från all oro, eftersom Fadern vakar över vårt inre liv. Man kan omöjligt få ett inre liv om man hela tiden oroar sig för det yttre.

Bekymmer är vantro

Jesus talar vidare i Bergspredikan om bland annat liljan när han undervisar om oro. (Matt 6:28.30) Om vi ser lite djupare på denna bild kan man väl erkänna att det är otänkbart att liljan hade sagt: "Jag tror inte att jag passar här där jag står. Jag har inte rätt bakgrund. Jag skulle hellre ha stått på en annan plats!" Nej, den är inte orolig för sin placering. Trots det kan en del oroa och bekymra sig för att de inte har fått den plats i livet som de menar sig förtjäna.

Jesus säger till dem som bekymrar sig: "Så lite tro ni har!" Det att man inte tror ser Jesus som synd. (Joh 16:9) Samma syn på oro måste vi ha. Det er vantro, och därmed synd.

Det bästa motgiftet mot oro är att fylla sig med trons ord, och tro enfaldigt på alla de trosstärkande orden. Bara tänk på Hebr 13:5-6 eller Rom 8:31-32. Gud släpper oss inte eller överger oss, eftersom han är för oss. Dessa löften gäller äkta Jesu lärjungar, som har valt att inte kasta bort tiden på oroligt grubbel.


Artikeln publicerades först i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i juni 2004.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.