Den andliga tyngdpunkten

Den andliga tyngdpunkten

Hva dras du mot gjennom dagen?

Hvor er ditt tyngdepunkt?

Det er en kjensgjerning, at en større magnet tiltrekker en mindre. Jordmagnetismen innstiller kompassnålen på nord og syd. Et stort isberg vil i stille vær trekke et nærliggende skip til seg osv. Tyngdepunktet lå i jorden og i isberget, derfor måtte de lettere gjenstander gi etter for de tyngre. Himmellegemene står også i et innbyrdes magnetisk forhold til hverandre, således at de lettere må følge de tyngre i deres baner.

Skatten er det åndelige tyngdepunkt. Hjertet vil alltid være hos den. Ligger skatten utenfor deg selv, vil du bevege deg om den. Men ligger den i deg selv da kan du ikke foruroliges av ting utenfor deg, men du er tilfreds med all din skjebne hva enten det er i nød, fattigdom og trengsler eller det er i overflod.

Ufrivillig dratt mot det ytre

Den pengegjerriges tyngdepunkt ligger utenfor ham selv – i pengene. Når da dette tyngdepunkt er gjenstand for alle mulige slags omskiftelser, så følger den pengekjære med som en ball for alt slags hell og uhell. Alle hans tanker går ut på å samle til seg selv. Om det var mulig å få skatten fysisk inn i hjerte, så konkret som den er, så hadde han gjort det. Alle dragelser, og motivet for alle hans handlinger er penger og atter penger.

Den forfengelige har sitt tyngdepunkt i moten. Når moten forandres følger han etter. Alt stort gleder hans hjerte. Det som ser umoderne, tarvelig og enkelt ut er ham nærmest en vemmelse. Alle magnetiske kraftlinjer peker i retning av forfengelighet.

Likeså med fråtseren, drankeren, den ærgjerrige og horkaren. Tyngdepunktet ligger utenfor dem selv, og de dras uvilkårlig mot sitt tyngdepunkt – utover. «For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være.» Matteus 6,21.

Visdom – et indre tyngdepunkt

Visdom er en skatt, et tyngdepunkt, en magnetisk pol, som også trekker inn til seg selv. Kristus er Guds visdom, og han trekker alle til seg. Hans dragende makt har alle mennesker kjent. Den gjerrige, hovmodige, fråtseren, drankeren, den ærgjerrige og horkaren kjenner alle til, at visdommens magnetiske tyngdelov drar på dem for å løse dem fra den tyngdelov, hvortil de er bundet, nemlig syndens og dødens lov. De som tror og lar seg løse får visdommen til tyngdelov for seg, og de blir bundne av den – lovbundet for Kristus.

Den som blir grepet av visdommen skal forminske sine bestillinger, og han vil rense seg selv. Visdom fås ved beleilig hvile, og tukt bringer visdom. Hjertets omskjærelse skjer derved, at man løses fra alle tyngdelover utenfor seg selv ved den tyngdelov som nå finnes i hjertets innerste.

I visdoms tyngdepunkt er all bekymring borte.

Herved vokser menneskets stabilitet og menneskeverd både for Gud og mennesker. Lysten til visdom utløser hjertets tilbøyeligheter i alle andre retninger. Kristus, Guds visdom, bor på grunn av troen i våre hjerter. Tyngdepunktet ligger ikke mer utenfor oss selv, men i oss selv. Salomo fikk, fordi han valgte visdom, både rikdom og et langt liv. Alle ting konsentrerer seg om visdommen, ved den styrer regenter, og alle Kristi fiender blir ved den lagt som en skammel for hans føtter. Vil du derfor komme til å dele herlighetene med visdommen, da gjør den til tyngdepunkt i ditt liv.

Alt jag etter vinning er vantro, man har tyngdepunktet utenfor seg selv. I visdoms tyngdepunkt er all bekymring borte, alt er blikk stille, der er hvile; men jo lenger man kommer fra det, jo flere bekymringer, større uro og flere bevegelser.

Ditt centrum gravitatis

Det er ombord i ethvert fartøy et tenkt punkt, som heter centrum gravitatis. Dette punkt er stillestående under enhver av skipets bevegelser, hva enten det er under setning (duvning) eller slingring. Vil du mest mulig unngå sjøsyke, da søk så nær dette punkt som mulig. Det følger skipets bevegelser i sjøen, men er stillestående for skipet selv.

Således også i åndelig betydning. Vil du komme bort fra de store bevegelser, der skaffer deg uro og sykdom i sinnet, da søk hen til sentrum, hvor du finner Guds hvile. Dette sentrum er i deg selv i forening med Jesus Kristus. Likesom skipet løftes og svinges av bølgene, så vil også vi løftes og slynges av skjebne og begivenheter, men centrum gravitatis hviler trygt og rolig, mens skipet forøvrig maser og stamper i sjøen.

Vi kan tenke oss, at likesom all tyngde møtes i dette sentrum, så må også alle kraftlinjer gå ut fra — og komme tilbake til det. Det blir da et stillestående kraftpunkt, der holder det hele sammen i sin usynlige hånd. Således holder også visdommen alle ting i sin usynlige hånd. Men jo lenger et menneske er borte fra den, desto større blir bevegelsene. Det blir skuffelser, forargelser, fornærmelser og mange andre uhørte ting i hopetall. Alt dette opphører ved sentrum.

Herlige sentrum: Guds visdom og kraft. Salig er hver den som kommer til denne tyngdelovs hvile, hver den som har alle sine kilder i ham. Han skal få alle andre ting i tilgift.

Vårt tyngdepunkt skal være der, hvor Kristus har sitt. Dette er i dypeste forstand hvile.
Hvor har du ditt tyngdepunkt? I hvilken retning peker ditt hjertes magnetiske kraftlinjer??

Dette er en redigert versjon av artikkelen «Det åndelige tyngdepunkt», som først ble publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i januar 1924.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.