Den levande Guds församling: Guds hus

Den levande Guds församling: Guds hus

Hur kan vi vara en del av Guds hus, församlingen, Kristi kropp, som han hämtar när han återvänder?

"Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste." 1 Tim 3:15.

Jesus köpte församlingen med sitt dyra blod

Den levande Guden har en levande församling på jorden. Den ska vara färdigutbildad i all sin härlighet när Jesus återvänder. "[…] Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara." Ef 5:27.

Församlingen är köpt med Jesu dyra blod och er hans eviga egendom. Den är Guds hus på jorden och rymmer den eviga härligheten. Jesus själv är dörren till detta hus, där det är liv och överflödande liv. (Joh 10:9-10) Endast Jesu lärjungar, som har gett upp allt för att lydigt följa honom, kan förenas med Guds ord som är Ande och liv. (Joh 6:63) De förenas med honom i en bräcklig kropp och ska förenas med honom i den kropp som han har i sin härlighet. (Fil 3:20-21) De är döda med honom och ska leva med honom. (Rom 6:8; 2 Tim 2:11) De lider med honom och ska förhärligas med honom. (Rom 8:17)

Församlingen är Kristi kropp, där han själv är huvudet. (Kol 1:18) Detta utskilda lärjungaskap är upphöjt över all slags föreningsliv på mänskligt sätt. Som lärjungar kan vi smälta samman med honom som lemmar i en kropp, och växa upp till honom som är huvudet. (Ef 4:11-16) "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar […]" Joh 8:31. "Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden." Joh 8:51. Vi ska ha en evig samhörighet med Fadern, Sonen och med varandra.

Guds hus: En härlighet som aldrig försvinner

Profeterna såg Guds hus från utsidan, men apostlarna såg in i husets rikedom på härlighet som hade varit en stor hemlighet.

Templet i det gamla förbundet var den största härligheten på jorden, men dess härlighet tynade bort. Det nya förbundets tempel är det Guds största skapelse på jorden i dag, och dess härlighet försvinner aldrig. (2 Kor 3:11)

"Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga" 2 Kor 3:12. Det nya förbundets tjänst är härlighetens tjänst som genom trons ord frambringar ett inre orubbligt liv i rättfärdighet, glädje och frid i den helige Ande.

Detta Guds hus är ett andligt hus med andliga personer. (1 Petr 2:5) I Korint hade de alla Andens nådegåvor, utan att det fanns en enda andlig person bland dem. De var köttsliga, trots sina nådegåvor. (1 Kor 1:4-7; 1 Kor 3:1-13) De hade inte fått Kristi kors placerat över "jag, mig och mitt" eller "stor, större och störst".

Lemmar på Kristi kropp

Endast lärjungaskaran smälter ihop med Kristus i en Ande och ett sinne. De förenas som lemmar på en kropp och växer i lydnad och trofasthet upp till huvudet, Kristus.

Varje lem på Kristi kropp är dyrbar och ska värdesättas och äras. Varje lem bör, som lärjunge, lära sig att förhålla sig rätt i Guds hus som är sanningens pelare och grundval. (1 Tim 3:15) All lögn och orättfärdighet ska hållas utanför huset. Varje lem ska vandra efter livets Andes lagar som skrivs i hjärtats tempel.

Paulus förmanar till att leva värdigt den kallelse vi har fått. (Ef 4:1) Petrus förmanar till att vandra i gudsfruktan under vår tid som främlingar. Vi är friköpta med Jesu dyra blod från vårt meningslösa liv som vi ärvt från våra fäder. (1 Petr 1:17-19) Vi är pånyttfödda, och som nya skapelser ska vi vandra i gudsfruktan för att göra Kristus emot, han som har köpt oss så dyrt.

Representera Guds församling

Vi ska representera församlingen som Kristi brud, Lammets hustru (Upp 21:9), och det nya Jerusalem i den största härlighetsskrud som hon ikläddes här under förnedrandet. Jesus gick djupast ned och fick ett namn över alla namn i den eviga härligheten.

I tjänsten för att framverka denna härlighet här på jorden, gav Jesus oss några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. (Ef 4:11-12) Varje lem på Kristi kropp har en viktig tjänst att utföra, och den måste vi ta vara på med stor iver.

Måtte vi med hjärtats upplysta ögon se hur dagen närmar sig, då allt ska vara färdigt för det himmelska bröllopet.


Artikeln publicerades första gången i BCCs norska tidsskrift "Skjulte Skatter" i maj 1986.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.