Det omöjliga blir möjligt

Det omöjliga blir möjligt

Jesus kom med ett “bättre hopp”. Vet du vad det är?

"Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud […]" Rom 8:3-4.

Gud hade gett sitt folk lagen, som skulle hjälpa och vägleda dem till det goda. Men det var omöjligt för lagen att göra dem som tjänade Gud fullkomliga efter samvetet; den klarade inte av att ta bort synder. (Hebr 7:19; Hebr 9:9-10; Hebr 10:1-4) Lagen var till stor hjälp. Det kan vi se när vi läser om de gamla heliga, som levde efter lagen: De uppnådde stora välsignelser, men ingen fördes fram till fullkomlighet. Därför sägs det om lagen att den var svag och onyttig, och att ett bättre hopp gavs så att vi kan närma oss Gud.

Det gjorde Gud!

Det bättre hoppet som nu är infört, som vi har och som de inte hade i det gamla förbundet, är att allt kan föras fram till fullkomlighet. I det hoppet kan vi närma oss Gud. Det är emellertid mycket få som har det hoppet levande framför sig när de söker Gud. "Att bli fullkomlig? Omöjligt," säger de flesta. Ja, så länge man är under lagen, så är det omöjligt, men det som var omöjligt gjordeGud. Många säger: Jesus uppfyllde lagen, så att nåden nu täcker vårt liv hur svaga och syndiga vi än är. Gud ser oss som fullkomliga genom Jesus. I Romarna läser vi emellertid: […] Så skulle lagens krav (om rättfärdighet, som var dess innersta syfte, men som den inte klarade) uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden." Det var inte bara något som uppfylldes i Jesus och som tillräknas oss. Det ska även uppfyllas i vår vandring. Nu stryker vi ordet "omöjligt" och ersätter det med "möjligt". Jesus har infört ett bättre hopp.

"Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud." Hebr 9:13-14.

Lagens offringar helgade endast förlåtelse för utförda synder. De kom inte längre än till att rensa fatet utvändigt, en utvändig rättfärdighet, som de kände att de inte hade invändigt. (Matt 23:28) De kunde göra mycket gott efter lagen, men det skedde ingen invändig förvandling i dem. Det var inte fullkomligt. Det blev bara döda gärningar av det hela.

Sonen fick del av kött och blod

Lagen var svag och onyttig för människornas kött, som synden hade genomsyrat och höll fångat. Så sände Gud sin Son, som, precis som barnen, fick del av kött och blod. (Hebr 2:14) Då kommer vi till det fullkomliga. Det sker en förvandling i vårt inre. Genom blod av bockar fick de syndernas förlåtelse, men bocken hade ju inte besegrat någon synd och kunde därför inte ge seger. Folket syndade om och om igen och måste därför ständigt bära fram samma offer, som påminde dem konstant om synder. (Hebr 10:1-4) Jesus har själv mött synden, men han har även besegrat den. Därför kan hans blod göra så mycket mer än blodet från en bock. Han kan också ge seger över all synd, så att allt sätts i rätt skick efter det ljus vi har.

De flesta ber om förlåtelse, men ser det som omöjligt att förändra. Andra har tro till att rätta till det för en del, men att få allt i rätt skick? "Nej, omöjligt", låter det igen. Lovad vare Gud som har gett oss det glada budskapet att förkunna till de uppriktiga. Att det som var omöjligthar blivit möjligt. Därför lyder förmaningen: "Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet." Hebr 6:1. Paulus glömde det som låg bakom och sträckte sig efter det fullkomliga. Han gjorde det inte omedvetet. Det var kunskapen om Kristus som hade gett honom detta hopp och denna iver. Han visste att det omöjliga hade blivit möjligt, och han offrade allt för det fullkomliga.

Varför är det så svårt för människorna att få detta "bättre hopp"? Jo, de vill inte avstå från sin vinst efter köttet. Vi kan inte skrida mot det fullkomliga och samtidigt söka vinst för köttet. Det är omöjligt. Det är däremot möjligt att i Kristi Ande korsfästa köttet med dess lidelser och begär, och bli fullkomliga efter samvetet.

Göra Guds vilja

Jesus sa: "Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig." Hebr 10:5-10.

Det var inte offer och gåvor Gud ville ha, utan att de gjorde hans vilja. Det var däremot omöjligt efter lagen. Därför kom Jesus med en kropp. Han avskaffade det första, nämligen alla offringar, och insatte det andra, nämligen att göra Gud vilja. Det känner vi också är det fullkomliga. Jesu kropp offrades när han gjorde Faderns vilja.

" I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp […]" 1 Kor 12:13. Om någon saknar Kristi Ande, så tillhör han inte Kristus. De som har fått Kristi Ande, den Ande som har korsfäst köttet med dess lidelser och begär, och söker det som är ovan, inte det som är på jorden, de är här i världen endast för att göra Guds vilja. De har avstått från allt och hatar till och med sitt eget liv. De är i församlingen och Kristi kropp. De har kommit till de kommande fördelarna, eftersom det omöjliga har blivit möjligt. Deras kroppar framställs som ett levande, heligt och välbehagligt offer för Gud.

Att hålla Guds bud är inte slaveri för oss som är döpta med en Ande för att vara en kropp. För oss som är lemmar på Kristi kropp. För oss är de lätta. Vi säger inte att vi inte ska göra något. Vi vittnar om gärningar sent och tidigt. Om att göra Guds vilja i alla riktningar som vi får ljus, för vi har genom Kristi Ande blivit lemmar på den kropp som kom endast för att göra Guds vilja. Det tunga och sorgliga "omöjliga" är borta, och ett bättre hopp har förts in. Vi jublar och gläder oss i all Guds vilja, som nu har blivit "möjlig".

Detta är en redigerad version av en artikel publicerad i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i december 1940 under titeln "Umulig – Mulig".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.