Har jag gått för långt för förlåtelse?

Har jag gått för långt för förlåtelse?

Du kan inte nämna en synd som Jesus inte dog för.

Du har alltså ett förflutet. Ett förflutet med handlingar och beteenden som har förmörkat din ande, skillt dig från Gud, och som gör att du känner dig helt igenom rutten. Men nu ångrar du vad du har gjort; du vill omvända dig. Men är en fattig stackare som du fortfarande berättigad himlens rike? Du vet att Gud är god, men är han så god att han förlåter dig för vad du har gjort?

Det enda som stänger ute en människa från himlen är synd som inte har blivit förlåten. Jesus har myndighet att förlåta varje synd och varje bespottelse. "Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem." (Luk 24:46-47) Jesus led och dog för hela världens synder (1 Joh 2:2), och har makt att förlåta all synd, att kasta den i havets djup för att aldrig mer bli ihågkommen. Kan du inte tro att han skulle göra det för dig? Du kan inte nämna en enda synd som Jesus inte dog för.

Jesus…har makt att förlåta all synd. Kan du inte tro att han skulle göra det för dig?

"Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande." (1 Kor 6:9-11)

Paulus skriver här till några som en gång hade levt i djup synd, men då de hört evangeliets sanning, erkände de sin synd och övergav sitt liv till Jesus. De blev inte bara förlåtna, men de fick hjälp av den heliga Anden till att bli färdiga med dessa synder och leva ett förvandlat liv.

Omvända sig och få förlåtelse

Då aposteln Petrus konfronterade judarna på pingstdagen med det faktum att de hade korsfäst Guds son, Messias som kom för att frälsa dem, så högg det dem i deras hjärtan. Kan du föreställa dig hur de måste ha känt sig? De måste ha trott att det inte fanns förlåtelse får såna handlingar. Men Petrus sa till dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna… De som då tog emot hans ord döptes." (Apg 2:38-41)

Till och med dessa människor som förnekat Messias, förkastat honom medan han var här på jorden och till slut korsfäst honom, kunde omvända sig och få förlåtelse för vad de hade gjort. Jesus godhet, kärlek och tålamod har inga gränser.

Ingen som omvänder sig från sitt syndiga liv kommer bli exkluderad från himlen.

Det finns en förutsättning för denna förlåtelse. Det finns ingen förlåtelse utan omvändelse och det finns ingen omvändelse utan ett erkännande av synd först. Du kan inte bli förlåten för något om du inte tar ansvar för dina handlingar och accepterar sanningen – att du faktiskt har syndat och måste omvända dig. Ångrar du verkligen dina handlingar från botten av ditt hjärta? Är du fast besluten om att du inte längre vill bete dig på det sättet; att du vill sluta med de gamla syndiga vanorna och börja på nytt som Jesus lärjunge? Då kan du bli förlåten! "Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er." (Matt 7:7) Ingen som omvänder sig från sitt syndiga liv kommer bli exkluderad från himlen.

Men det Jesus säger i Matt 6:14-15 har avgörande betydelse: "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser."

Jesus kunde inte ha sagt det tydligare. Om du ber om förlåtelse men själv inte är villig att förlåta andra, så finns det ingen förlåtelse för dig. Du kan inte hysa agg. Då går du in i evigheten utan förlåtelse, oavsett vad andra har gjort mot dig.

Den enda oförlåtliga synden: att bespotta den heliga Anden

Jesus talar dock om en enda synd som inte går att förlåta.

"Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande." (Matt 12:31-32)

I den situation som Jesus talade om hade fariséerna hävdat att Jesus utfört mirakler med kraft från demonen ”Be’elsebul”. Men han hade utfört dem i kraft av den heliga Anden. Detta var blasfemi, att påstå att det som egentligen var rent och heligt var något orent och ont (Mark 3:30).

Om du inte erkänner sanningen, hur kan du då omvända dig?

Den heliga Anden kallas också Sanningens Ande (Joh 16:7-13). Den pekar på sanningen om dig själv – din synd och vad du måste göra med den. Om du inte erkänner sanningen, hur kan du då omvända dig? Om du inte vänder om, hur kan du då bli förlåten? Om du inte blir förlåten, hur kan du då ha hopp om ett evigt liv? Hur kan du bli frälst?

Att bespotta den heliga Anden under den tid vi lever betyder att man upprepade gånger och medvetet har förhärdat sitt hjärta för sanningen och fortsätter i vantro. Man kallar alltså den heliga Anden en lögnare och det är blasfemi. Det finns ingen förlåtelse för den som dör i vantro och som ständigt har avvisat det som den heliga Anden påmint om. Det är oförlåtlig blasfemi. Men så länge du känner att Gud arbetar i dig och kallar på dig, så finns det fortfarande hopp för dig.

Sanningen kommer att frigöra er

Om du frågar: ”Är det som jag har gjort så illa att jag kommer exkluderas från förlåtelse och himlen?”, kan du vara trygg på att det inte är det. Din fattigdom i anden – ditt erkännande av synd och din längtan efter att vända dig bort ifrån det – kommer att leda dig till omvändelse och till Gud. Det är inte möjligt att ”bara råka” bespotta den heliga Anden. De som begår den oförlåtliga synden är inte bekymrade; de bryr sig inte huruvida de blir förlåtna eller inte, på grund av sin vantro.

Du kan frigöras från att vara syndens slav och istället vara en äkta Jesu lärjunge.

Så var en som älskar sanningen. Sanningen kommer att frigöra dig. Du har en stor nåd över ditt liv – du kan frigöras från att vara syndens slav och istället bli en äkta Jesu lärjunge (Joh 8:31-34). Jesus kan inte bara förlåta dig dina synder, han kan även rädda dig från att synda. Använd den nåden – han kan fullkomligt frälsa alla de som erkänner sanningen om sin nöd. När du mottar den heliga Anden, som visar dig din synd, ger han dig även möjligheten att besegra synden.

Tjuven på korset blev frälst på sin ”dödsbädd” utan något att ta med sig in i evigheten men Jesus sa till honom: ”Idag ska du vara tillsammans med mig i Paradiset!” Är det inte mycket bättre att omvända sig och vända om mot Gud idag, nu när han talar i ditt hjärta? Då kan du gå rakt in i himlen med säkerhet om ett evigt liv om du fortsätter på den vägen! Ja, du kan omvända dig och be om förlåtelse idag och börja gå på rättfärdighetens väg redan nu. Med ett samvete tvättat rent och rättfärdiggjort i Herren Jesus namn och vid Guds Ande.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.