Hur viktigt är det att "fly"?

Hur viktigt är det att "fly"?

Hur stort är ditt behov för seger över synd? Är du villig att göra allt som behövs för att fly, tills du får det du verkligen vill ha – seger?

"Fly bort från ungdomens onda begär" 2 Tim 2:22. "[…] sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen." 2 Petr 1:4. Man skulle kunna tro att det var onödigt att ge Timoteus en sådan förmaning, men vi tror inte att Paulus hade gjort det om så hade varit fallet. Det är de som är svaga i sig själv, som flyr. Det är de som hatar sina lustar, som flyr.

"Rör inte vid något orent!" 2 Kor 6:17. Man kan inte röra vid orent utan att det följer med en doft av det orena. Därför står det så mycket om att rensa sig både på kött och ande, och fullända vår helgelse i gudsfruktan. (2 Kor 7:1)

Vad fyller du dig med?

Vi är närmast omringade av allt möjligt orent hela dagen. Utan att hata det är det omöjligt att hålla sig ren. Det är något vi kallar att vara nyfiken. Man tycker om att följa med. Sådana kan inte hålla sig rena. Därför uppnår de aldrig gudomlig natur, endast självbehärskning. Vi läser i Uppenbarelseboken om någon som berömde sig av att känna till Satans djupheter, som de kallar det. Men Jesus säger att han rannsakar njurar och hjärtan, och vedergäller var och en av efter sina gärningar. (Upp 2:23-24)

Det krävs något att hålla sig ren från den ofrivilliga frestelsen man hamnar i, om man inte också ska se eller läsa sådant som väcker begäret i köttet. "Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv." Rom 13:14.

Fly för livet!

"Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus." Rom 6:10-11.

Denna förmaning handlar mest om tankelivet. Det är i tankarna som man måste vara trofast om man ska uppnå gudomlig natur. Att hänga kvar vid frestelsen är inte det samma som att fly. Det är att älska sina lustar, och det är att vara under lagen och tjäna i bokstavens gamla väsen. Att tjäna i Andens nya väsen är att döda lusten. (Rom 7:6; Rom 8:3) Det är att hata det fördärv som kommer från köttet, och det leder till gudomlig natur. Detta liv kan man inte leva utan att stå inför Gud, och i nitälskan tjäna Andens nya väsen.

"Så säger Herren Sebaot: Fråga prästerna vad lagen säger: "Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel och så med fliken rör vid något bakat eller kokt, vid vin eller olja eller vid någon annan mat, blir då detta heligt?" Prästerna svarade: "Nej." Åter frågade Haggai: "Om den som har blivit oren genom en död rör vid något av allt detta, blir det då orent?" Prästerna svarade: "Ja, det blir orent." Haggai 2:12-14.

Här ser vi hur träffande det är sagt: Fly! Om du, efter att ha varit i Guds närhet, och välsignat på ett bönemöte, eller har läst i Guds ord och Anden har gjort det levande för dig, låter dina ögon och tankar fara hit och dit, kan du inte bevara det heliga i ditt hjärta och tankeliv, eftersom du är utåtvänd och smittas av det du ser på. Så var det med Israel. Alla deras händers gärningar och offer var orena.

Till och med så starka och gudfruktiga män som Johannes skriver till, behöver sådana förmaningar. (1 Joh 2:13-17)

Denna artikeln publicerades i BCC norska tidskrift Skjulte Skatter" i mars 1986 under titeln "Men fly ungdommens lyster!"
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag |ActiveChristianity

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.