Lämna sin väg och sina tankar

Lämna sin väg och sina tankar

Gud sa: Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar … Måste det alltid vara så?

“Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.” Jes 55:7-9.

Vi kan inte komma in på den nya vägen förrän vi har lämnat den gamla. Tankarna kan ofta vara mycket plågsamma allteftersom de kommer fram från sina gömställen.

Satan vill inte släppa taget om en människa så enkelt, och han kommer med alla sina anklaganden. Det finns djupa spår av orättfärdighet, lögn, orenhet, girighet, högmod, modfälldhet och allt annat som kan nämnas som synd, på den syndiga vägen som många har vandrat på.

Lämna sin väg – överge sina tankar

Man kan inte lämna sin väg utan att överge sina tankar av alla möjliga slag. Här måste man kämpa en kamp i tro för att befrias från de syndiga tankebanorna och dåliga vanorna. Om man uppriktigt vill lämna denna väg och alla de onda tankarna, och omvända sig i sanning, så ger Gud emellertid mycket förlåtelse.

Han leder oss då in på en ny väg av goda och ädla tankar om allt som är rent och gott. Att vandra på en väg med en tung börda av synd är fruktansvärt. I evangeliet är det fullkomlig befrielse från all sorts synd. Vi kommer in på en ny och levande väg i rättfärdighetens och härlighetens tjänst. Frukten av denna tjänst blir helgelse till alla Kristi dygder, och slutresultatet blir evigt liv i evig härlighet (Rom 6:22).

Paulus förmanar till att glömma det som är bakom en och jaga efter det som ligger framför, mot målet, mot segerpriset som Gud har kallat oss till där ovanifrån i Jesus Kristus (Fil 3:14).

Det finns alltså hopp för flera att få del av detta segerpris.

Artikeln publicerades för första gången i mars 1992, i den norska tidsskriften “Skjulte Skatter”.
© Copyright Stiftelsen skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.