"Min kraft fullkomnas i svaghet"

"Min kraft fullkomnas i svaghet"

Att bli medveten om sin svaghet när det gäller synden i köttet innebär inte slutet. Tvärtom! Vet du varifrån du kan hämta kraft?

"Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd." Hebr 4:15.

"En överstepräst utses alltid bland människor och blir insatt till att för människors räkning göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för synder. Han kan behandla dem rätt som är okunniga och far vilse, eftersom han själv är svag." Hebr 5:1-10.

För att Jesus skulle kunna vara vår överstepräst, måste han ut bland människor. Han var tvungen att bli Människosonen och få del av kött och blod på samma sätt som barnen (Hebr 2:14). På det sättet fick han även del av våra svagheter och kunde bli frestad. Därför blev han en barmhärtig överstepräst.

Man kan fråga sig hur svag Jesus var? Han var så svag under sina dagar i köttet att han ropade i nöd till honom som kunde frälsa honom från döden (Hebr 5:7). Böner och nödrop är ett tecken på svaghet. Det står att han blev hörd tack vare sin gudsfruktan. Han var ju tvungen att dö som en rättfärdig för de orättfärdiga, men han dog inte denna död: "Om ni lever efter köttet kommer ni att dö." Rom 8:13. För att inte dö den döden, var han tvungen att kämpa under sina dagar i kött. Så svag var han under den tiden, och han var medveten om sin svaghet. Därför var han även så stark att han aldrig syndade. Guds kraft blev fullkomlig i hans svaghet.

Paulus efterföljde Jesus Kristus trofast. Han fick detta svar när han bad om att slippa sin svaghet: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." 2 Kor 12:7-10.

Alla människor av kött och blod är svaga, men inte alla är medvetna om sin svaghet, på grund av att de inte är gudfruktiga. Den svage som ser faran flyr, medan den starka har höga tankar om sig själv. Han ropar inte på hjälp. Det var genom Guds nåd som Jesus kunde segra och bli ett fläckfritt lamm som kunde smaka döden för alla (Hebr 2:9-10). Och det var i Paulus svaghet som Guds nåd var tillräckligt och Guds kraft blev fullkomlig. Och han säger:"Men genom Guds nåd är jag vad jag är […]" 1 Kor 15:10.

Många tror att de syndar och inte lyckas på grund av att de är svaga. Tvärtom! Det är inte orsaken. Orsaken till det är att du inte är medveten om din egen svaghet, och inte tillräckligt gudfruktig för att ropa ut i nöd. Du vänder dig inte till nådens tron och söker vår stora, barmhärtiga överstepräst, som har medlidande med din svaghet och därför kan ge nåd till hjälp i rätt tid (Hebr 2:17-18).

Vi förmanas till att fly fördärvet i världen som beror på begäret. Att fly ungdomens lustar, girighet, osv. Varför flyr man inte? Jo, för att man inte är medveten om sin egen svaghet, eller så gudfruktig att det gäller att komma bort från det. Därför får man inte nåd till att bli stark och segra.

Om man är medveten om sin svaghet, är man även ödmjuk och får nåd. Då blir man stark i Gud. Då flyr man även bort från allt och allt umgänge som drar mot världen och dess lustar, och jagar istället efter rättfärdighet, tro, kärlek, fred med dem som åkallar Herren av ett rent hjärta (2 Tim 2:22).

Timoteus, denna Guds man, såg sig inte som för god för att ta emot sådana förmaningar. Han var medveten om sin svaghet och fick nåd till att bli en stor Herrens tjänare.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.