Poängen med frälsning

Poängen med frälsning

Frälsningen ordnar upp vårt liv. Det börjar med omvändelse, och avskiljning från synd och orenhet.

Synden har gjort rotat till människans hjärta, liv och tankegång, ett trassel av både likt och olikt. Vi kan säga att hela frälsningen består, från början till slut, i att ordna upp i detta trassel. Gud är ordningens Gud.

Frälsningsprocessen

Kristendom består först av att avskilja sig  från dåligt sällskap och allt som är orent i denna värld. (2 Kor 6:14-7:1) Man passar inte ihop med dessa och detta. Därefter består den av att Guds ord, livets ord och ljus tränger in i vårt inre och skiljer i det oändliga, våra tankar, ord och handlingar, så att det syndiga och mänskliga i allt större grad skills ut. En oavbrytlig helgelse. Först rensning och sedan luttrande genom lydnad mot Guds ord. (Mal 3:2-3)Man rensar bort det orena som hänger fast, och luttrar bort slagget som är infiltrerat i ens inre.

"Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar."  Hebr 4:12.

Frälsning: Avskiljning

Denna luttring uteblir och trasslet fortsätter om man inte uppriktigt tar livets ord till hjärtat, alltså verkligen tar emot det. Ja, vilken hemsk förvirring det är som för det mesta råder i människornas hjärtan och i deras samliv, både i hemmen och i församlingarna.

Så harmoniskt och välsignat det emellertid blir när Ordet i allt större grad får skilja mellan själ och ande, och döma hjärtats uppsåt och tankar, så att det syndiga i ens väsen skills ut!

Ledarna i det gamla förbundet straffades för att de inte lärde Guds folk att skilja mellan gott och ont, heligt och vanhelgat, osv. (3 Mos 10:10) Vi kan säga att det hela egentligen endast går ut på detta.

Mängden av det som har blivit avskilt i vårt inre, visar hur långt vi har kommit på livets väg.


Artikeln blev först publiceras i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i december 1957.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.