Vad innebär det att frukta Gud?

Vad innebär det att frukta Gud?

Hur kan vi tro att Gud älskar oss och samtidigt frukta honom?

5 min ·

På många ställen i Bibeln uppmanas vi till att frukta Gud, att frukta Herren och leva i gudsfruktan. Varför ska vi frukta Gud? Är inte Gud kärlek? Dessutom står det ju tydligt i 1 Joh 4:18: "Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken."

Hur kan vi tro att Gud älskar oss, och samtidigt frukta honom?

Vördnad och djup respekt för Gud

Gudsfruktan är inte samma sak som fruktan för en tyrann, eller diktator. Vi behöver inte frukta hans vrede, om det inte handlar om fruktan för straff på grund av dåligt samvete och obotfärdigt hjärta på grund av synd. (Rom 2:5-9)

Att frukta Gud är absolut vördnad och djup respekt för den allsmäktiga Guden, Skaparen av allt. I Bibeln får vi glimta himlen, och vi ser himmelska varelser ständigt dyrka honom och ropa "Helig, helig, helig!" med förtäckta ansikten runt hans tron. Denna allsmäktiga Gud har kallat mig vid namn till att tjäna honom, och han utför ett verk i mig, så att jag kan bli frälst och kan vara med honom för evigt. Detta borde framkalla en obeskrivlig kärlek, tacksamhet och vördnad som växer och ökar i mitt hjärta!

Detta skapar en fruktan för att synda mot honom, eftersom det enda vi vill i denna värld är att leva välbehagligt för honom, och ära hans namn. Vi fruktar för att orsaka honom sorg i och med att vi vet hur eländig synden är, hur mycket Gud hatar det och hur ledsen han blir när vi syndar.

"Och nu Israel, vad begär Herren, din Gud, av dig annat än att du fruktar Herren, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, så att du håller Herrens bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig för att det skall gå dig väl."  5 Mos 10:12-13.

"Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag." Ordspr 8:13.

Att frukta Gud är att:

  • Ha tillbörlig vördnad och djup respekt för honom, så att vi gör allt som krävs av oss för att tjäna honom. (Ps 89:7; Hebr 12:28-29)
  • Stå inför honom i allt vi gör för att vara välbehagliga för honom, utan att låta oss påverkas av önskan om att ha gott rykte bland folk. (1 Petr 1:24-25)
  • Stå endast inför Gud med våra handlingar.
  • Frukta att göra emot honom.
  • Frukta för att vanära honom med våra handlingar. Detta ser till att vi handlar rättfärdigt och med kärlek och godhet mot våra medmänniskor.
  • Frukta för att inte vara en värdig representant för honom eller hans ord i denna värld.
  • Frukta för att ta för lätt på det Gud har kallat oss till, och den tjänsten han har gett oss.
  • Hata synden; ett allvar över hur enormt syndig den är. (Rom 7:13)
  • Älska honom med hela vårt hjärta, hela vår själ och med all vår styrka, och hålla hans bud. (5 Mos 6:4-5; 5 Mos 10:12-13; Matt 22:36-38)

Utan gudsfruktan

Om vi inte fruktar Gud tar vi inte synden tillräckligt allvarligt. Syndens konsekvenser är enorma. I Guds rättfärdighet måste vi fortfarande skörda syndens konsekvenser efter att vi har fått syndernas förlåtelse. (Gal 6:7-8) Det är sant att Gud är omåttligt full av nåd och långmodighet mot oss, och att Jesus dog för vår frälsning, så att våra synder är förlåtna när vi ångrar dem. Och det behöver vi verkligen eftersom, vi står i en process av helgelse till frihet från synden. Men att använda detta som en ursäkt för att synda visar en brist på gudsfruktan, en brist på kärlek mot Gud. Faktum är att detta är själva orsaken till att vi fruktar och älskar Gud:

"Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, för att man skall frukta dig." Ps 130:3-4. När vi väger våra handlingar och ord på gudsfruktans våg, vinner vi vishet, förståelse och dygder, eftersom det är då vi lär oss att göra Guds vilja. Brist på gudsfruktan gör att vi gör vår egen vilja. Denna ignorans mot Gud gör oss dåraktiga och leder aldrig till någon form av andlig växt.

Om vi verkligen fruktar Gud, får vi ett djupt och personligt kärleksförhållande med Gud. Det står skrivet: "Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna." Luk 4:8. Denna relation som vi har med honom kommer att fortsätta in i evigheten.

"Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan." Hebr 12:28.

"Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till." Pred 12:13.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.