Vad säger Bibeln om domedagen?

Vad säger Bibeln om domedagen?

Läs om vad som kommer att hända den dagen alla måste stå inför Kristi domstol. Domens dag.

Även känd som Domedagen eller Yttersta domen. Det är det allra sista som händer innan Gud utplånar den gamla jorden och himlen som har fördärvats av synden. Innan han skapar sin nya himmel och jord, måste han ta bort allt som kan ta med sig synd in i den nya skapelsen.

Djävulen har precis kastats i eldsjön där djuret och den falska profeten (Antikrist) redan befinner sig efter att Jesus kom tillbaka och besegrade dem före tusenårsriket började. Detta ska vara det eviga straffet för deras synd och uppror mot Gud. Nu är tiden inne för Gud att döma vem som ska göra dem sällskap i eldsjön och vem som är värd en plats på den nya jorden.

“Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.” 2 Kor 5:10.

Bruden och martyrerna

De som är av Kristi brud slipper denna domstol eftersom de redan har stått inför Kristi domstol i sina dagliga förhållanden. De har låtit Guds ljus skina i sina hjärtan för att visa dem sin egen synd och orättfärdighet som de måste ta itu med. De har erkänt sin synd av egen fri vilja och kämpat mot den och rensats genom Kristi blod. De har använt kraften som finns i den helige Ande till att besegra synden och inte bara mottagit syndernas förlåtelse.

De har redan stått inför Kristi domstol i sina dagliga förhållanden.

”Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren, för att vi inte skall bli fördömda tillsammans med världen.” 1 Kor 11:31-32.
Martyrerna som har genomgått stor nöd och stått emot djuret utan att på sig dess märke och dödats för sin trofasthet behöver inte heller träda fram inför denna domstol. (Upp 13:15-17). De har redan prövats och härskat tillsammans med Jesus i tusenårsriket. (Upp 20:4)

Böckerna öppnas

”Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar. Upp 20:11-15.

Vi skriver alla en bok med våra liv. Allt vi gör registreras.

Guds räkenskap är så detaljerad att Jesus säger att vi till och med måste stå till svars för varje onyttigt ord. Vi skriver alla en bok med våra liv. Allt vi gör registreras. Tänk hur det blir när Gud börjar bläddra genom våra minnen. Om vi har syndat har vi möjlighet att omvända oss nu medan vi lever och få förlåtelse. Då suddar Gud ut synden och kommer inte ihåg den mer. När så böckerna öppnas behöver vi endast stå till svars för goda gärningar.

”… och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.”  Hebr 10:17.

Rättfärdig dom

”Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra.” Matt 25:31-33.

Alla kommer att tillkallas att stå framför den vita tronen på den dagen, till och med de miljoner människor som har varit ovetandes om lagen och evangeliet. Gud skapade varje person med något väldigt viktigt, nämligen ett samvete. Därför har även de något att stå till svars för på den dagen som Gud ska döma det dolda hos människorna. De kommer emellertid inte att dömas inom områden som de inte har haft förståelse för rätt och fel. (Läs Rom 2:12-16)

Lagarna om gott och ont är skrivna i hjärtat och samvetet bör styra en persons handlingar.

Då kommer Jesus att säga: ”Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka?” Matt 25:35-37.

Även om de var helt ovetande om att de tjänade Jesus genom sina handlingar så kommer han att säga till dem “Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.” Matt 25:34. Detta är deras belöning för att ha följt sitt samvete och varit lydiga mot lagarna som är skrivna i människornas hjärtan.

”men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken, ty Gud är inte partisk.” Rom 2:10-11.

Till alla som har förhärdat sina hjärtan mot det goda och som har varit olydiga mot sitt samvete och har gjort ont trots att de visste att det var fel kommer Jesus att säga: “Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” Matt 25:41.

Upplösningens timme

“Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” Upp 20:14-15. Inte konstigt att Jesus sa att vi ska glädja oss över att våra namn är uppskrivna i livets bok.
Då är räkenskapen gjord och allt är satt på sin rätta plats. Synden och döden är äntligen utplånad för alltid. Av allt lidande och elände, trots för Satans bedragande makt, har Gud i sin vishet och makt avslutat sitt arbete med bruden, martyrerna och fåren som hade samlats vid Jesus högra hand. Dessa är de som är skrivna i Livets bok och som kommer att leva evigt med Fadern och Sonen i den nya himlen och jorden.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.