Vad säger Bibeln om omgifte efter skilsmässa

Vad säger Bibeln om omgifte efter skilsmässa

Det råder stor debatt bland kristna huruvida skilda personer kan gifta om sig, men vad säger Guds ord om det?

Bibelns ord uppmuntrar och förmanar lärjungar, de som vill följa Jesus och som har ett öra för vad Anden säger till församlingen. Ord som ger välsignelse till dem som lyder dem både i detta liv och det kommande. Vad säger Guds ord om giftermål och skilsmässa? Följande verser är hämtade från Nya Testamentet, Jesu egna ord talade till sina lärjungar, och aposteln Paulus ord.

Matt 5:31-32

"Det är sagt: Den som skiljer sig från sin hustru skall ge henne skilsmässobrev. Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott."

Matt 19:3-11

"Några fariseer kom fram till honom och ville snärja honom och sade: ‘Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning?'
Han svarade: ‘Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?  Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.'
De sade till honom: ‘Varför har då Mose befallt att mannen skall ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne?'
Han svarade: ‘Därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.'
Hans lärjungar sade till honom: ‘Om det är så med mannens ställning till hustrun, då är det ingen fördel med att gifta sig.'
Han svarade dem: ‘Inte alla förstår det ordet utan endast de som har fått den gåvan.'"

Luk 16:18

"Var och en som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott."

Rom 7:1-3

"Eller vet ni inte, bröder – jag talar till sådana som känner lagen – att lagen råder över människan så länge hon lever?  Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska, om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska, om hon blir en annan mans hustru."

1 Kor 7:10-11

"De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man – skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru."

Det är mycket tydligt från Guds ord att han skapade äktenskapet till att vara mellan en man och en kvinna, och att äktenskapet är bindande så länge båda parter lever. Även om Bibeln öppnar för skilsmässa i enstaka fall, är det också tydligt att kravet på trofasthet mot sin partner inte försvinner, och att de inte kan gifta om sig så länge den andra fortfarande lever.

Det råder stor debatt bland kristna vad Jesus och Paulus "egentligen" menade med sina ord angående äktenskap, skilsmässa och omgifte; hur den kulturella och religiösa världen såg ut på den tiden, om det gällde den oskyldige parten, om det fanns undantag då det gällde otrohet, osv osv. Vi tror emellertid att Bibeln är inspirerad av Gud, och det är vår enda trosgrund. Orden Jesus sa var till hans lärjungar, de som ville följa honom, ta upp sitt kors och ge sitt liv. I Skriften ser vi ingen antydan på att Guds lag kan anpassas till skiftande åsikter och tider. Däremot ser vi att ett liv efter Guds bud ger välsignelse, frid och harmoni!

"Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud." 2 Petr 20-21.

"Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst […]" 1 Tim 6:13-14.

Detta inlägg finns tillgängligt

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.