Vad är tecknet på Andens dop?

Vad är tecknet på Andens dop?

Den helige Andes dop ska leda till växt i Andens frukter.

Det råder stor diskussion runt Andens dop. Har man upplevt Andens dop eller inte? Är det en speciell upplevelse, eller upplever alla det vid omvändelsen? Kan man vara döpt av Anden utan att ha talat i tungor? Är alla som talar i tungor döpta med Anden?

Varför bör vi söka efter att bli döpta med den helige Ande?

Diskussionen är ivrig. Varför diskuterar man detta? Det är för att man tänker mer på gåvan och upplevelsen, istället för Andens frukter. Man berättar om sin upplevelse med Andens dop, och för det mesta gör man den färgstark och försöker få andra att uppleva Andens dop på samma sätt. Då är det lätt för de sökande att vara mer intresserad av sättet man blir döpt av den helige Anden på, än det att ta emot Anden. Detta är ett stort hinder för många som söker Andens dop.

Jesus förklarar tydligt för apostlarna varförde ska få den helige Ande, och vad tecknet är. Det gör det enkelt och ger visshet. "Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Apg 1:8.

Vad är syftet med den helige Ande?

Apostlarna anade inte hur de skulle få uppleva det, men när de upplevde det, tvivlade de inte på sin upplevelse. Att det därefter inte blev på samma sätt kommer tydligt fram av det Petrus säger: "Och när jag började tala föll den helige Ande över dem, så som han föll över oss under den första tiden." Apg 11:15. Cornelius hus hade heller ingen aning om hur de skulle uppleva det. Det var så svårt för judarna i början att tro att även hedningarna hade fått del av nåden, att Petrus och de andra behövde detta tecken för att vara säkra på att det stämde.

Det står om att be för att slösa bort det i sina begär. (Jak 4:3) Det är ganska vanligt fortfarande i dag, när man söker Andens dop för upplevelsens och nådegåvornas skull. Och det är det vanligaste bland dem som så ivrigt diskuterar sättet att uppleva det på, och ivrigt berättar om sina upplevelser.

Men det finns många andar. Den helige Anden kallas även "sanningens Ande". (Joh 16:13) Han ska vägleda oss till hela sanningen. Nu ser vi att det råder konflikter och partibildning bland dem som berömmer sig av sitt dop i Anden. Må hända det beror på att de är fyllda av olika andar?

Varför behöver vi Andens dop?

Paulus förmanar dem som har fått Anden, att de måste vandra i Anden. Gör de det, så kommer de inte att fullborda köttets begär. (Gal 5:16) De kan alltså ha fått Anden utan att vandra i den. Sådana är ständigt mer intresserade av Andens gåvor än Andens frukter. Man kan inte bära Andens frukter utan att ha fått Anden. Om du är intresserad av att uppleva Andens dop för att få kraft från ovan, så att du kan bära Andens frukter och vara ett vittne för Jesus, då är det ingen risk för att fyllas med andra andar. (Gal 5:22)

Vi läser om köttets gärningar att de är uppenbara. De är bland annat otukt, kiv, avund, vrede, osv. De som gör sådant kommer inte att ärva Guds rike. Det frågas inte efter om du har talat i tungor eller inte, utan om du har korsfäst köttet med dess lidelser och begär. Om du har det, tillhör du Jesus. (Gal 5:16-26)

Skriften är tydlig. Där handlar det inte om sättet man döptes av Anden, utan: "Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Rom 8:13. På detta sätt skulle det vara enkelt att veta om man har upplevt att få kraft från ovan eller inte. Det gäller att söka Andens dop för att få kraft ovanifrån till att korsfästa köttet med dess lidelser och begär, så att du kan tillhöra Jesus Kristus. Därefter gäller det att låta sig ledas av Anden till hela sanningen. I tillägg till detta kan du sträva efter de andliga nådegåvorna, allteftersom du känner behov och kärleken driver dig. (1 Kor 12:7.31) Och så läser vi om kärleken som ska driva oss i 1 Kor 13.

Inte alla omvänder sig till Gud upplever det på samma sätt. Det gör inte alla som upplever Andens dop heller. Det kan även upplevas samtidigt. Gud har inte satt upp något schema för det, men slå dig inte till ro förrän du har fått kraft från ovan. Då blir ditt beröm vår Herre Jesu Kristi kors. (Gal 5:24; Gal 6:14) (Rom 6:22)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.