17 bibelverser om goda gärningar som Gud har förberett för oss

17 bibelverser om goda gärningar som Gud har förberett för oss

“Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.” (Ef 2:10).

"Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." Ef 2:10. Detta är gärningar utförda genom Guds nåd och i lydnad mot honom, ledda av den heliga Ande, till Guds härlighet. Inte gärningar utförda i egen kraft och för egna fördelar.

Gärningarnas väg är livets väg, för "[…] den som gör Guds vilja förblir i evighet." 1 Joh 2:17.

"Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. […] Gå bort ifrån mig, ni laglösa!‘" Matt 7:21-23.

Till församlingarna i Uppenbarelseboken, kapitel 2 och 3 läser vi flera gånger: "Jag känner dina gärningar",Ggör dina första gärningar.", "Du hatar nikolaiternas gärningar", "Jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första" och "Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud."  De borde med andra ord ha varit fullkomliga!!!

Våra gärningar är det enda som intresserar Gud. Gärningarna som han förberedde för oss! Det är det enda som väger något på vågen!

Läs artikel om hur vår tro aktiveras av att vandra i de förberedda gärningarna: Trons lydnad: Aktiv tro genom handling

Vad säger Bibeln om de förberedda gärningarna?

"Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet." Pred 9:10.

"Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont." Pred 12:14.

"Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont." 2 Kor 5:10.

"Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Blev inte skökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar, när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död." Jak 2:12-26.

"[…] hans brud har gjort sig redo Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet." Upp 19:7-8.

"[…]rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar." Tit 2:14.

"[…] och var själv ett föredöme i goda gärningar." Tit 2:7.

"[…] lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott […]."Tit 3:1.

"Så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar." Tit 3:8.

"Också de våra skall lära sig att utföra goda gärningar och fylla nödvändiga behov, så att de inte blir utan frukt." Tit 3:14.

"En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga." Tit 1:16.

”Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva." Jak 1:22.

"Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande." Jak 3:13.

"Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar." Upp 22:12.

Läs om hur lydnad mot Guds ord leder oss till de goda gärningarna som är förberedda för oss: "På ditt ord": Ledordet som ger resultat

Tro leder till gärningar

Förutsatt att vi vill förstå, är det enkelt att förstå att gärningarna är det enda som räknas. Det enda som krävs. Det enda som har något värde.

Hur är det då med de gärningar som Kristus har gjort för oss? Hans fullbordade verk? Hans nåd? Allt detta är avsett för att påverka våra verk så att de är rena och goda och består testet inför Gud. I samma grad som våra gärningar har förändrats har vi blivit frälsta och får belöning därefter.

Det hjälper inte att vilja göra det goda om det inte blir gjort. Det finns självfallet inte någon annan kristendom än den med gärningar!All annan är och förblir, som ordet säger, rent bedrägeri!!!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.