Så och skörda: Att välja rätt

Så och skörda: Att välja rätt

Livet är fullt av val. Det du sår ska du skörda, så välj därför livet!

"Som du sår får du skörda" är ett välkänt ordspråk, men denna princip är även biblisk.

Gud sa till Moses: "Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva […]" 5 Mos 30:19.

Livet är fullt av val. Det står även i Ordspråksboken: "Tänk på var din fot går fram […] håll din fot borta från det onda." Ordspr 4:26-27. Vi måste tänka på våra val och vilka konsekvenser som kommer av dem. De kan leda till fördärv, eller till evigt liv.

"Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv." Gal 6:7-8.

Du väljer i frestelsens stund

Allt i livet går exakt efter det som står skrivet i Guds ord. Utan undantag. Det finns en livslag som påverkar alla, oavsett om man tror eller inte. Du kommer att skörda det du sår. Allt fördärv i världen kommer från begäret. (2 Petr 1:4) Jak frågar:Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? Jak 4:1.

All synd börjar i tankelivet. När en frestelse dyker upp som en tanke och jag håller med den, föds synd. Och när synden är fullvuxen (praktiseras) leder detta till död. (Jak 1:14-15) Denna död är skörden av syndens lön, en andlig död där ens samvete förhärdas och man får allt svårare att skilja mellan gott och ont. Man lever i synd.

Läs mer om hur man kan stå emot frestelse här.

Det står skrivet om de kortvariga njutningarna av synden som Moses avvisade. Det folk inte tänker på är att skörden av fördärv följer syndens njutning. Skörden består av problem i äktenskapet och skilsmässa, ekonomiska svårigheter och tankebilder av syndigt beteende i det förflutna. Man kan plågas av ånger, ångest, misstanke, otacksamhet, bitterhet, missnöje och alla möjliga dåliga minnen. Jesus kan frigöra oss från allt detta och göra oss verkligt fria! (Joh 8:34-36)

Guds ord är lösningen

Genom att ta upp kampen i tankelivet, ta tankarna till fånga och tvinga dem under Kristi lydnad kan vi segra, till och med medan vi skördar. (2 Kor 10:3-5) Dessa tankar måste mötas av ett fast och orubbligt "nej", och sedan föras till Guds ord och trons lydnad så fort som möjligt. I förbindelse med ångest skriver Paulus om att tänka på allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. (Fil 4:8) Med tiden avtar skörden i tankelivet och man får vila.

Det står om att förhärdas genom syndens makt att bedra. (Hebr 3:13) Synden kan bedra och Satan kan få den att verka attraktivt för vårt förnuft. Bara se dig omkring så ser du frukten av sådant bedrägeri. Du kommer att se syndens lön. Politiker, artister, idrottsstjärnor, och bara människor i din dagliga krets blir utsatta för och skördar fördärv. De förödmjukas på grund av stolthet.

Välj livet!

Varför inte välja livet och slippa allt detta onödiga lidande och elände? Så i Anden och skörda evigt liv istället! Paulus skriver i Romarbrevet att Andens sinne är liv och frid. (Rom 8:6) Om vi vandrar i Anden så gör vi inte det köttet begär. (Gal 5:16-17) Det är en kamp i tankelivet. Anden står emot köttet och köttet mot Anden. De är varandras motsatser. Genom en evig Andes kraft kan vi besegra dessa begär i köttet! Paulus skriver att vi inte får ärva Guds rike om vi ger efter för köttets begär. Det riket består av rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande som är frukter av ett segrande liv.

Paulus räknade även upp Andens frukter; "[…] kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning […]Gal 5:22-23. Han förmanade Timoteus att hålla sig borta frånvärldsliga saker och att kämpa trons kamp för att vinna det eviga livet. (1 Tim 6:11-12) Jesus kämpade också denna kamp. Den kampen resulterade i fullkomlighet som ett resultat av att lära sig lydnad genom lidande. (Hebr 5:8) Han fick hela Guds fullhet i sin ande. Han banade vägen för oss att följa efter på. Det är en kamp som är värd att kämpas. Så välj livet i dina dagliga situationer! Det kommer du inte att ångra.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.