Vad gör den helige Ande för oss?

Vad gör den helige Ande för oss?

Allt av evigt värde i detta liv och i evigheten fås genom den helige Andes arbete i vårt liv.

Vad gör den helige Ande?

Vad gör den helige Ande för oss? Allt av evigt värde i detta liv och i evigheten fås genom den helige Andes arbete i vårt liv. Gud ger oss sin helige Ande, om vi vill följa Jesus och ser att vi behöver hjälp till att göra det. Vi behöver bara be om det, och vara lydiga. (Luk 11:9-13; Apg 5:32) När vi har blivit lärjungar och fått den helige Ande, börjar han verka i oss till att förvandlas efter Kristi bild. (Rom 8:29) Lärjungar ställer in sitt sinne på allt som tillhör Anden och låter sig ledas till liv och frid.

Den helige Ande ger kraft

"Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Apg 1:8.

Vad är denna kraft från den helige Ande? Paulus vittnade att det var hans "längtan och hopp" att Kristus skulle bli frimodigt förhärligad i hans kropp, vare sig han levde eller dog. (Fil 1:20) Vilken större uppgift har den helige Ande än att ge kraft till sina lärjungar till att förvandlas efter Jesu bild, och att hans liv skulle bli synlig i oss då vi bär Kristi död i vår kropp? (2 Kor 4:10-11) På detta sätt vittnar vi om Jesus Kristus. Detta kan vi absolut inte göra i egen kraft, utan endast med hjälp av den kraft den helige Ande ger oss.

Jesus öppnade en ny och levande väg genom sitt kött, genom denna evige Ande, och offrade sig själv fläckfri till Gud, så att vi också skulle kunna tjäna den levande Guden i de gärningar han har förberett för oss. (Hebr 9:14; Hebr 10:20) Den helige Ande leder oss och ger oss kraft i en utveckling att lära lydnad mot Guds ord i vårt lidande, och bli fullkomliga precis som Jesus var. (Hebr 5:7-9)

Jesus sa att hans Far förhärligas när hans lärjungar bär mycket frukt. De som bär frukt får ännu mer undervisning, så att de bär ännu mer frukt. (Joh 15:2,8) Detta är helgelsens process genom den helige Ande, som leder oss tillatt vinna Jesu härlighet(hans dygder). (2 Tess 2:14) Den helige Andes kraft ger oss styrka till att hålla ut i denna process, så att vi inte ger upp, utan står fast ända till slutet!

Den helige Ande är Hjälparen

Jesus kallade den helige Ande för Hjälparen. (Joh 15:26) Hjälparen visar oss vägen till hela sanningen, överbevisar oss om synd, rättfärdighet och dom. (Joh 16:8-15) Vi får se oss själva, vad som bor i vårt kött, genom Anden i ljuset av Guds ord.

Den helige Ande ger oss kraft till att segra över medveten synd. Det står att vi inte uppfyller köttets begär om vi vandrar i Anden. (Gal 5:16) Om vi lever och vandrar i Anden blir vi inte högmodiga, provocerande eller avundsjuka på varandra. (Gal 5:25-26) Tänk på gemenskapen som växer fram ur detta Andens verk, allteftersom Andens frukt växer sig större och större i oss!

Den helige Ande är vår talesman

Den helige Ande fungerar även som en talesman. (Rom 8:26) Han tar det som är från Jesus och förkunnar det till oss. (Joh 16:13-15) Vi vet inte hur vi ska be, men det gör Anden. Han leder oss i många olika situationer i vår vardag, som får vårt kött att reagera. Dessa situationer får fram synden i vårt kött. Vi reagerar på olika sätt, antingen med ord eller handling. När vi tänker på det vi sa eller gjorde, får vi se att det var smittat av synd. Det var inte dygderna som visade sig, utan vår egen mänskliga natur. Vi får se att vi gjorde det vi hatade, precis som Paulus i Rom 7:18-25.

Dessa ofrivilliga reaktioner från köttet som vi får ljus över kallas "kroppens gärningar", och kan visa sig i form av tankar, ord eller till och med handlingar. Det finns ingen fördömelse för dessa, eftersom vi inte medvetet gick med på att synda. Trots detta kan vi, genom Anden, fortfarande övervinna dessa kroppens gärningar efter att de har kommit ut ur kroppen genom att älska sanningen och erkänna det som hände, och medvetet välja att hata och inte godkänna det. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva."(Rom 8:13) När Anden är min vägledare och styrka, kan jag fortsätta att vandra i ljuset och övervinna det innandet sker igen.

Den helige Ande ger gåvor

Jesus gav olika gåvor till sina lärjungar genom den helige Ande. Det var gåvor som att kunna hela, profetera, tala i tungor och tolka tungotal, förmedla kunskap, förmedla vishet, göra under, skilja mellan andar, osv. Den helige Ande verkar fram dessa gåvor i oss till allas gagn. (1 kor 12:4-11) De används av hans lärjungar till att utrusta och bygga upp Kristi kropp. "[…] tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet." Ef 4:12-13.

Paulus förmanade mot att sträva efter de bästa gåvorna och talade om en bättre väg. Han fortsatte med att beskriva kärlekens egenskaper och sa att utan dem är vi ingenting. "Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig." 1 Kor 13:4-8. Låt oss jämföra oss själva med dessa gudomliga egenskaper och låta den helige Ande verka i oss, så att vi uppnår dem i sanning.

Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet." Ef 3:16-19.

En ofattbar kallelse och härlighet, genom den helige Andes arbete. Låt oss ödmjuka oss själva under Guds mäktiga hand, genom hans Andes vägledning, så att vi kan få nåd över oss och faktiskt uppnå denna fullhet. Låt oss följa Paulus förmaning till Timoteus och tänka på detta och leva i det så att våra framsteg blir synliga för alla. (1 Tim 4:15)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.